Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Burmistrza Miasta Iławy w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na naprawach (remontach) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawach i wymianach pionowych znaków drogowych ulic miasta Iławy zarządzanych przez Urząd Miasta Iławy w roku 2021. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia”.
2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1) Część 1 – naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic miasta Iławy:
a) Przedmiot obejmuje naprawy (remonty cząstkowe) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Burmistrza Miasta Iławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) - załącznik nr 8A do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1A do SIWZ), oraz wzorze umowy dla części 1 (załącznik nr 7A do SIWZ) wraz załącznikami.
b) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
2) Część 2 - remonty oznakowania pionowego ulic miasta Iławy:
a) Przedmiot obejmuje remont oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie Burmistrza Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) załącznik nr 8B do SIWZ, SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy - Załącznik nr 1B do SWIZ) oraz wzorze umowy dla części 2 (załącznik nr 7B do SIWZ) wraz załącznikami.
c) Tarcze znaków drogowych odblaskowe muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311 t.j.),
d) Demontowane tarcze znaków, słupki itd. Wykonawca przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Wodnej 2 w Iławskich Wodociągach Sp. z o.o. Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty.
e) Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, 34992200-9 - Znaki drogowe, 50230000-6 -Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu
3. W ramach zadań będących przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej.
4. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych.
5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
6. W przypadku wskazania w dokumentacji, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z dokumentacją, STWiORB, przedmiarami, SIWZ, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora dokumentacji projektowej i /lub inspektora nadzoru.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przypadku przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach.
8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
9. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej.
10. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych.
11. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.
12. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp , przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegający na: bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: na część 1 w szczególności: zagęszczanie, przywiezienie materiałów, wyrównywanie dróg, układanie nawierzchni, w umowie na część 2 w szczególności przywiezienie materiałów, demontaż i montaż znaków drogowych, osadzanie znaków drogowych.
13. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, o których mowa w ust. 12 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 7 (a, b) wzór umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Miejska Iława
ul. Niepodległości 13
Iława 14-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się