Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wawelnie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w zakresie zaprojektowania, wykonania termomodernizacji w Publicznej Szkole Podstawowej w Wawelnie. Sporządzenie projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień, opinii, pozwoleń niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
Wielobranżowe roboty budowlane obejmują:
- termomodernizację budynku (docieplenie ścian zewnętrznych, ścian poddasza, stropu poddasza, ścian w gruncie,
- modernizację ogrzewania budynku (wymiana źródła ciepła i wewnętrznej instalacji grzejnikowej oraz zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją wewnętrznej instalacji wody)
- wymianę drzwi zewnętrznych spełniających rolę ewakuacyjną zgodnie z przepisami p. poż. wraz z przystosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych,
- wymiana okien zewnętrznych,
- modernizację oświetlenia w budynku,
- w ramach modernizacji systemu zaopatrzenia w energię elektryczną przewiduje się instalację PV
- wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów energetycznych dla uzyskania optymalnego komfortu użytkowego obiektu

1. Roboty zewnętrzne dociepleniowe:
a) wymiana istniejących parapetów zewnętrznych na parapety z blachy aluminiowej lakierowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym i autorem projektu,
b) wymiana rynien i rur spustowych istniejących na rynny i rury z blachy tytanowo cynkowej,
c) wymiana istniejących i montaż brakujących obróbek blacharskich na obróbki z blachy tytanowo cynkowej,
d) docieplenie zewnętrzne wykonać zgodnie z instrukcją ITB dla robót dociepleniowych metodą BSO
e) docieplenie zewnętrzne wykonać wg wybranego systemu wykończone tynkiem silikatowym,
f) na ścianach szczytowych należy przewidzieć poszerzenie dachu w celu zapewnienia prawidłowego okapu po dociepleniu elewacji,
g) na ścianie od strony boiska (północna) wymiana krat zabezpieczających na nowe.

2. Roboty elektryczne zewnętrzne:
a) wymiana istniejącej instalacji odgromowej na nową,
b) zdemontować istniejące oświetlenie zewnętrzne budynku oświetlające teren wokół szkoły i wymienić na nowe, a w przypadku braku doprojektować dodatkowe oświetlenie w celu oświetlenia terenu wokół budynku szkoły.

3. Roboty sanitarne:
a) Instalacja wewnętrzna wody:
• Przewody instalacji wody zimnej doprowadzić do przyborów sanitarnych, kurków czerpalnych, jak również do elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody lub elektrycznych przepływowych podgrzewaczy wody.
• Instalację wody zimnej i ciepłej wewnątrz budynku należy wykonać z rur wielowarstwowych (np. PE-Xc, odpornych na dyfuzję tlenu), łączonych przy pomocy połączeń systemowych, posiadających wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczające do stosowania do wody pitnej.
• Przewody prowadzone wykonać podtynkowo w bruzdach, które należy dodatkowo zaizolować otuliną ciepłochronną. Z uwagi na brak instalacji cyrkulacji przewody ciepłej wody prowadzić po jak najkrótszych trasach od podgrzewacza do przyborów, chyba że w uzasadnionych przypadkach można zaprojektować cyrkulację.

4. Instalacja centralnego ogrzewania:
a) przewody co w pomieszczeniach prowadzić w bruzdach ściennych, które należy zaizolować otulinami ciepłochronnymi.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:15


» Lokalizacja

Kolejowa 3
Komprachcice 46-070
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Komprachcice
Kolejowa 3
Komprachcice 46-070
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się