Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach - etap II - stan surowy.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja budowy budynku sali sportowej wraz
z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną w Mokrzyskach - etap II. Obiekt składa się
z części sportowej i dwu kondygnacyjnej części zaplecza sportowego. Wykonanie inwestycji przewiduje się w technologii tradycyjnej – z łukowym dachem prefabrykowanym
w technologii stalowej. Przewiązka – dach płaski jako łącznik jednokondygnacyjny.
Długość budynku wynosi 53,10 m, szerokość budynku 35,20 m (budynek sali sportowej 27,16 + 8,04 m przewiązka) , wysokość 11,36 m.
2. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.
3. Główną część obiektu – salę gimnastyczną stanowi jednokondygnacyjny budynek halowy
o konstrukcji dachu z samonośnych paneli łukowych, wykonanych z blachy
4. Zamawiający informuje że, roboty ziemne, fundamentowe do wysokości belek poziomych, izolacyjne, zasypy, uziom fundamentowy dla potrzeb instalacji odgromowej budynku (wyprowadzono w 8 miejscach bednarką ocynkowaną 25x4 mm do wysokości lokalizacji złącz kontrolnych), wykonano w I etapie inwestycji w miesiącach wrzesień oraz październik 2020 roku.
5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Uzupełnienie zasypów fundamentów;
2) Wykonanie podbudowy pod płytę betonową wraz z zagęszczeniem do stopnia zagęszczenia min 0,98; - przed wykonaniem betonowania płyty należy wykonać oraz przedstawić zamawiającemu wyniki zagęszczenia podbudowy do wymaganego stopnia zagęszczenia.
3) Płyta betonowa grubości 25 cm;
4) Ściany parteru sali i przewiązki oraz ściany piętra I oraz piętra II nad częścią sanitarną;
5) Słupy belki i wieńce żelbetowe;
6) Strop nad parterem na części sanitarnej;
7) Strop nad piętrem na części sanitarnej;
8) Elementy piętra II;
9) Klatki schodowe;
10) Dach łukowy sali – zaprojektowano jako stalowy dwupowłokowy montowany z paneli łukowych uformowanych z blachy stalowej w systemie MIC ABM - 240. Blacha dla formowania paneli nośnych zewnętrznych jest blachą stalowa o grubości 1,5 mm
z materiału konstrukcyjnego S320GD typu aluzinc kolor (RAL 9006). Panele o przekroju poprzecznym trapezowym są łączone przez rąbkowanie zapewniające szczelność powłoki. Blacha dla formowania paneli wewnętrznych jest blachą stalową o grubości 1,4 mm z materiału konstrukcyjnego S320GD ocynkowanego (powłoka cynku Z275)
i powleczonego powłoką ochronną grubości 25(15) µm w kolorze białym (np. RAL 9010) pokrycie. Obie powłoki stalowe dachu są osadzone na stalowych oczepach mocowanych śrubami wklejanymi M16 do żelbetowych belek konstrukcji ścian wzdłużnych budynku sali. Powłoki mocowane są do oczepu śrubami M10. Wszystkie łączniki są ocynkowane fabrycznie. Wykończenie ścian i dachu obróbkami blacharskimi. Odprowadzenie wody opadowej z dachu za pomocą rynien i rur spustowych. Panele łukowe prefabrykowane są na miejscu montażu na budowie, a montaż prowadzony jest przy pomocy dźwigu.
11) Strop oraz dach nad przewiązką;
12) Ściany działowe;
13) Stolarka okienna i drzwiowa PCV – w kolorze grafitowym. Stolarka zewnętrzna, drzwiowa w kolorze grafitowym – aluminiowa;
14) Tynki wewnętrzne;
15) Podłoża pod posadzki;
16) Posadzki z płytek,
17) Okładziny stopni schodowych;
18) Licowanie ścian płytkami ceramicznymi;
19) Roboty malarskie;
20) Ślusarka – balustrada tarasowa;
21) Elewacja;
22) Kanalizacja sanitarna wewnętrzna wraz z armaturą i wyposażeniem;
23) Przyłącz kanalizacji sanitarnej – podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
24) Instalacja wodociągowa – rozbudowa istniejącej instalacji ze szkoły;
25) Instalacja przeciwpożarowa – rozbudowa istniejącej instalacji ze szkoły;
26) Instalacja centralnego ogrzewania – rozbudowa istniejącej instalacji c.o.;
27) Kanalizacja deszczowa;
28) Wentylacja wyciągowa z sanitariatów;
29) Wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna szatni i zaplecza;
30) Wentylacja mechaniczna nawiewno – wyciągowa sali gimnastycznej;
31) Instalacja elektryczna z przyłączem;
32) Instalacja odgromowa;
33) Opaski i chodniki z kostki betonowej.
34) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 120 x 80. Tablica na płycie dibond laminowanej odpornej na działanie czynników atmosferycznych, zamontowana na konstrukcji wolnostojącej. Czas trwałości tablicy informacyjnej min. 5 lat.
Ważne jest, aby elementy, które muszą się znaleźć na tablicy, były czytelne
i wyraźnie widoczne. Projekt graficzny należy przedłożyć Zamawiającemu
do akceptacji. Tablice winny być wykonane zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych. Wzory tablic informacyjnych można pobrać ze strony: gov.pl/premier/promocja. Szczegółowa treść tablicy zostanie przekazana
po podpisaniu umowy.
Zadanie należy wykonać zgodnie i na podstawie projektu wykonanego przez Pracownię Projektową ARCHIMEDIA mgr inż. Arch. Piotr Baka , ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów pt. „Budowa budynku sali sportowej wraz z przewiązką oraz infrastrukturą techniczną” oraz decyzji o pozwoleniu na budowę A.B.6740.580.2019.WB z dnia 13.11.2019 r.

Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:

1) Dokumentacja Techniczna (projektowa) – załącznik do SIWZ
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik do SIWZ
3) Przedmiary robót i Kosztorys ofertowy z zastrzeżeniem, że mają one jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy
do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia. - załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Burmistrz Brzeska
ul. Głowackiego 51
Brzesko 32-800
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się