Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przebudowanie targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę ww. inwestycji obejmującej m,in:
a) rozbiórkę istniejącego budynku handlowo-gospodarczego:
b) rozbiórkę posadzki targowiska z płyt betonowych drogowych,
c) rozbiórkę części ogrodzenia,
d) wycinkę drzew i krzewów
e) budowę budynku handlowo-administracyjno-socjalnego,
f) budowę 40 stoisk handlowych, w postaci zadaszonej wiaty
g) wykonanie nowej infrastruktury technicznej,
h) wykonanie utwardzenia terenu targowicy wraz 5 miejscami parkingowymi w tym z 1 miejscem dla osób niepełnosprawnych,
i) wykonanie odcinków ogrodzenia terenu targowicy w miejscach demontowanego ogrodzenia
j) montaż DFA (drobnych forma architektonicznych
k) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, zagospodarowanie terenów zielonych

3) Określa się wymaganą ilość egzemplarzy poszczególnych części dokumentacji:
a) projekt budowalny – 5 egz.,
b) projekty wykonawcze branżowe – po 5 egz.,
c) przedmiary robót – po 2 egz.,
d) kosztorysy inwestorskie – po 2 egz.,
e) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 3 egz.,
f) informacja BIOZ – 4 egz.,
g) badania geotechniczne podłoża gruntowego – 3 egz.,
h) wersję elektroniczną opracowania w formacie pdf* a przedmiary i kosztorysy w formacie exel, pdf, ath na płycie CD lub DVD – 1 szt.
4) uzyskanie wszelkich koniecznych materiałów do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. aktualna mapa geodezyjna, dokumentacja geotechniczna, zgoda wodnoprawna, decyzje, warunki), warunki zabezpieczenia lub przebudowy elementów infrastruktury technicznej, kolidującej z inwestycją (w razie konieczności opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz wykonanie koniecznych robót budowlanych) opinie, uzgodnienia wymagane przepisami.
5) wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
6) zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno - użytkowy będący załącznikiem do siwz.
4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie wszystkich prac dotyczących robot budowlanych wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawcę oraz dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu, kierowców i montażystów. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Obowiązki w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy – załącznik nr 4 do siwz.
5. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających na nadzorze nad wykonywanymi robotami.
6. W przypadku gdy w programie funkcjonalno - użytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
7. Zamawiający informuje, że przed sporządzeniem oferty wykonawca może dokonać wizji lokalnej na terenie inwestycji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Mońki
ul. Słowackiego
Mońki 19-100
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się