Wykonanie prac polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice ul. Strażacka przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracowników, z materiału powierzonego

» Opis zapytania

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania odbioru robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będkowice, ul. Strażacka od studzienki S2 – 64 do S4 – 25.

Zakres prac obejmuje wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmują:
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN12 Ø 200 mm – 605,10 mb
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV SN12 Ø 160 mm – 80,90 mb
Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej odprowadzającej ścieki z gospodarstw domowych przy ul. Strażackiej w Będkowicach.

Teren budowy – ul. Strażacka, Będkowice, 55-050 Sobótka. Droga gminna.

Zakres robót budowlanych przewidziany do wykonania zgodny z dokumentacją projektową budowlano wykonawczą, a w szczególności obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze, rozbiórki.
b) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
c) Roboty ziemne.
d) Wykonanie wykopów.
e) Wykonanie nasypów.
f) Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: dokumentacja projektowa w określonej części przez Zamawiającego, składająca się z projektu budowlano-wykonawczego, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
Zamawiający zapewnia materiał na wykonanie inwestycji, który jest zabezpieczony w magazynie Zamawiającego ul. Czysta 7 Sobótka do pobrania przez wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów przekazane przez Zamawiającego określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia określone w dokumentacji projektowej oraz STWiORB. Zamawiający, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.
Wykonawca zapewni by pobrane materiały składowane do czasu, gdy będą one potrzebne do realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 09:30


» Lokalizacja

Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęża"
Czysta 7
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się