„Dostawa wraz z instalacją sprzętu komputerowego i narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego narzędzi TIK dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Wojniczu wraz z zapewnieniem gwarancji, realizowana w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – kluczem do sukcesu uczniów w Gminie Wojnicz” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń komputerowych , drukujących, multimedialnych oraz akcesoriów komputerowych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia określa Zał. nr 4 do SIWZ.
3. Dostawa sprzętu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy z uwzględnienie wszystkich kosztów i opłat związanych z taką dostawą, w szczególności z transportem, odpowiednim zabezpieczeniem, wniesieniem do wyznaczonego pomieszczenia i montażem sprzętu.
4. Zamawiający wymaga aby stanowiące przedmiot zamówienia wszystkie sprzęty były fabrycznie nowe (np. nie powystawowe), sprawne, zdatne do użytku. Zamawiający wymaga aby system operacyjny był fabrycznie nowy, nieużywany i nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Ponad to Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, np. z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certyficate of Authenticity) stosowane przez producenta sprzętu lub zawierać inną formę uwiarygodnienia oryginalności przez producenta oprogramowania w zależności od stosowanej wersji. Sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać określone w zał. Nr 4 do SIWZ minimalne wymagania funkcjonalne oraz być wolne od wad fizycznych i prawnych.
5. Zamawiający wymaga aby wszystkie sprzęty lub elementy składowe (jeżeli wymagają tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego ) posiadały deklarację zgodności CE.
6. Miejscem dostawy i montażu jest Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Wojniczu, ul. Szkolna 10, 32-830 Wojnicz.
Zamawiający informuję wykonawców , iż po podpisaniu umowy z danym Wykonawcą będzie ubiegał się o możliwość zastosowania stawki VAT 0% dla placówek oświatowych dla sprzętu komputerowego przeznaczonego do celów edukacyjnych ( w odniesieniu do sprzętów dla których można zastosować preferencyjną stawkę podatku VAT
Zamawiający informuję wykonawców, iż w miejscu montażu sprzętu tj. w pracowni posiada:
a) sprzęt - router i switch - w standardzie gigabitowym,
b) sieć - LAN, przepustowość 1 Gb/s,
c) w pracowni odpowiednie okablowanie LAN

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

Szkolna 10
Wojnicz 32-830
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Szkoła Podstawowa im. Jana Kantego w Wojniczu
Szkolna 10
Wojnicz 32-830
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się