Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie , wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Jana Pawła II 8 oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie , wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Jana Pawła II 8 oraz wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie
2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie zostało podzielone na II Zadania:

A.ZADANIE I - Przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Okrzei 2 w Mikołowie

B. ZADANIE II - wykonanie robót zabezpieczających w budynku przy ul. Jana Pawła II 8, wyburzenie części budynków gospodarczych przy ul. Jana Pawła II 8

2.1. W ramach ZADANIA I należy wykonać:

Roboty budowlane i instalacyjne :
a) Wymiana elementów konstrukcyjnych budynku:
- wymiana stropów parteru i piętra
- wzmocnienie fundamentów
- wzmocnienie stropu nad piwnicą
- posadzki parteru
- konstrukcji dachu z pokryciem
- części ścian wewnętrznych i fundamentów
- kominów
- wymiana istniejącej klatki schodowej na nową żelbetową
b) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej ścian fundamentowych
c) Wykonanie izolacji poziomej posadzki piwnic
d) Wykonanie izolacji cieplnej podłogi parteru, ścian zewnętrznych oraz dachu
e) Wykonanie remontu elewacji budynku w oparciu o wytyczne Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (odtworzenie bramy wejściowej, naprawa granitowego portalu bramy)
f) Zagospodarowanie terenu z miejscami parkingowymi i zielenią z uwzględnieniem aktualnego uzbrojenia terenu
g) Roboty instalacyjne:
- wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej,
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji ogrzewania,
- wykonanie instalacji gazu,
- wykonanie instalacji wentylacji,
- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej , deszczowej
h)Roboty elektryczne
- wykonanie instalacji oświetlenia pomieszczeń i zewnętrzne
- wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V,
- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
- montaż tablice zabezpieczeń mieszkań
- montaż tablice zabezpieczeń obwodów administracyjnych,
- wykonanie ochrony przepięciowej
- wykonanie instalacji uziemiająca i odgromowa,
- wykonanie instalacji telefonicznej, TVSat,
- wykonanie instalacji domofonowa,
- wykonanie instalacji internetowej,

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, który pełni rolę pomocniczą , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniem na budowę , które stanowią załączniki do SIWZ.

2.2. W ramach ZADANIA II należy wykonać:
1.Roboty zabezpieczające dachu i elewacji w budynku przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie
2. Wyburzenie części budynków gospodarczych wraz z robotami zabezpieczającymi przy ul. Jana Pawła II 8 w Mikołowie.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w koncepcji zabezpieczenia budynku , przedmiarze robót, który pełni rolę pomocniczą , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
3.Jeżeli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazywałaby w
odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29
ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. Wszelkie „produkty” pochodzące od
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami
producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia,
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie
produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów
wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej
sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub
urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie
równoważności”.

4.Wszelkie materiały używane do wykonywania prac winny posiadać stosowne wymagane obowiązującymi
przepisami prawa atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty potwierdzające
powyższe Wykonawca przedstawi każdorazowo na żądanie inspektora nadzoru.

5. Wykonawca w czasie realizacji prac będzie utrzymywał ład i porządek na terenie , na którym je wykonuje, a także zapewni warunki bezpieczeństwa i p.poż. Określone w przepisach szczególnych.
6.Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
7.Na wykonane przez siebie prace oraz zastosowane materiały Wykonawca musi udzielić minimum 3 letniej gwarancji.
8. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopię uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej, zgodnie z postawionymi warunkami udziału w postępowaniu

9.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.


10.Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, Zadanie I - ul.Okrzei 2, Zadanie II- Jana Pawła II 8 oba budynki są zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie i przylegają do siebie ścianą szczytową).
Budynki znajdują się w strefie urbanistycznej wpisanej do rejestru zabytków.
Dom ul.Okrzei 2 , XIX, nr rej.709/66 z 31.05.1966 jest wpisany do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Zabytków.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Lokalowej
Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się