Przebudowa drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wilczej w Piszu”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na działkach o numerach geod.: 1183 i 1184 obręb Pisz 1, a w szczególności:
1) wykonanie robót przygotowawczych;
2) wykonanie robót rozbiórkowych;
3) wykonanie robót ziemnych;
4) wykonanie podbudowy jezdni, dojść do posesji oraz zjazdów;
5) ustawienie krawężników betonowych oraz obrzeży betonowych;
6) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego w dwóch warstwach
o grubości 5 cm i 4 cm;
7) wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm;
8) wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki brukowej o grubości 6 cm;
9) wykonanie oznakowania pionowego;
10) przebudowa istniejących studzienek kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej;
11) wykonanie kanalizacji deszczowej;
12) urządzenie zieleni.
2. Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacjach projektowych stanowiących załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 7
do SIWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Gustawa Gizewiusza 5
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Pisz
ul. Gustawa Gizewiusza 5
Pisz 12-200
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się