Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianą instalacji odgromowej na budynku użytkowym przy ul. Spółdzielców 9 w Krakowie.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianą instalacji odgromowej na budynku użytkowym przy ul. Spółdzielców 9 w Krakowie. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą załączników, min. Wzoru umowy wraz z załącznikami, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i Opinii dot. pochodzenia nieprzyjemnego zapachu. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 60 miesięcy. Okres rękojmi za wady tożsamy z okresem gwarancji. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonujące roboty związane z robotami remontowymi. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, zgodnych z jego przedmiotem stanowiących nie więcej niż 20% wartości szacunkowej niniejszego zamówienia (po wcześniejszych negocjacjach z Wykonawcą; ceny nie mogą przekroczyć średnich cen czynników produkcji SEKOCENBUD na poprzedni kwartał).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi demontażu

» Dane nabywcy

Zarząd Budynków Komunalnych
Bolesława Czerwieńskiego 16
Kraków 31-319
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się