Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. : ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe Łąki”.

Zakres zamówienia został szczegółowo określony w przedmiarach robót i dokumentacji projektowej stanowiących załączniki do SIWZ i obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych:

- etap I - budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w msc. Zawady o długości 6 345,3 mb. o średnicy od Ø 40 mm do Ø 110 mm wraz z U.Z.T. - 51szt. ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 51 przyłączami do budynków o długości 199,00 mb i średnicy Ø 160 mb.( część graficzna arkusz nr 34, 35, 36, 39,40,41).
Na każdym przyłączu 51 szt. dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą DN32-40 z końcówkami PE przystosowanymi do kanalizacji sanitarnej. Osłonę obudowy zasuwy wykonać z rury PCV Ø z 160 mm , stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej kanalizacyjne którą należy umieścić obok wcinki do sieci kanalizacyjnej . Należy również wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed skrzynką sterującą pracą pompy od istniejącego zasilania elektrycznego w budynku. Koszt zasuwy z końcówkami wraz z obudową i montażem oraz koszt wykonania zabezpieczenia wkalkulować do kosztów sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym, że w projekcie i przedmiarach ujęte są przepompownie (U.Z.T) w technologii wysokociśnieniowej w szczelnym monolitycznym zbiornikiem z PE Ø 800 mm z żeliwnym włazem typu ciężkiego wraz z opaską betonową gdzie nie wszędzie jest to konieczne i uzasadnione Zamawiający zdecydował aby w kosztorysie ofertowym w terenie wykonać i skalkulować 50% przepompowni z włazem ciężkim i 50 % z pokrywą lekką z PE z zamknięciem obrotowym z bolcami do blokowania oraz z możliwością zastosowania pojedynczego zamknięcia kłódką.

etap II- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Brodowe Łąki i Dąbrowa o długości 3 550,60 mb. o średnicy od Ø 40 mm do Ø 75 mm wraz z 57 szt. U.Z.T. - ( urządzenia - zbiornikowo tłoczne) i 57 przyłączami do budynków o długości 293,50 mb i średnicy Ø 160 mm. (część graficzna Brodowe Łaki arkusz nr 37 i 38, Dąbrowa arkusz nr 27).

Na każdym przyłączu 57 szt. dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą DN32-40 z końcówkami PE przystosowanymi do kanalizacji sanitarnej. Osłonę obudowy zasuwy wykonać z rury PCV Ø z 160 mm , stosować jednocześnie jako podbudowę skrzynki zasuwowej kanalizacyjne którą należy umieścić obok wcinki do sieci kanalizacyjnej . Należy również wykonać dodatkowe zabezpieczenie przed skrzynką sterującą pracą pompy od istniejącego zasilania elektrycznego w budynku. Koszt zasuwy z końcówkami wraz z obudową i montażem oraz koszt wykonania zabezpieczenia wkalkulować do kosztów sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z tym, że w projekcie i przedmiarach ujęte są przepompownie (U.Z.T) w technologii wysokociśnieniowej w szczelnym monolitycznym zbiornikiem z PE Ø 800 mm z żeliwnym włazem typu ciężkiego wraz z opaską betonową gdzie nie wszędzie jest to konieczne i uzasadnione Zamawiający zdecydował aby w kosztorysie ofertowym w terenie wykonać i skalkulować 50% przepompowni z włazem ciężkim i 50 % z pokrywą lekką z PE z zamknięciem obrotowym z bolcami do blokowania oraz z możliwością zastosowania pojedynczego zamknięcia kłódką.

Zadanie wykonywane w północnej części gminy Baranowo realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo”.

Zamawiający informuje, że z dokumentacji projektowej w części graficznej skreślono 2 przyłącza na działce nr 545/1 w msc. Zawady arkuszu nr 41 i 1 przyłącze na działce 149/3 w msc. Brodowe Łąki arkusz nr 37. W zamian w msc. Brodowe Łąki zaprojektowano 1 przyłącze na działce nr 81/1. Dodatkowo informujemy, że zmiany te ujęte zostały w załączonych przedmiarach.

Ostateczne ilości robót mogą ulec zmianie na etapie realizacji zadania i zostaną uwzględnione i rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy w przypadku nie otrzymania pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie.

W ramach budowy sieci kanalizacyjnej występują następujące elementy robót:

a) Roboty pomiarowe,
b) Roboty ziemne,
c) Roboty montażowe sieci,
d) Roboty montażowe przykanalików,
e) Montaż urządzeń zbiornikowo – tłocznych wraz z zasilaniem elektrycznym,

Zaleca się aby wszyscy Wykonawcy składający oferty cenowe zapoznali się szczegółowo z przedmiarem robót oraz dokonali wizji lokalnej przyszłego placu budowy i jego otoczenia.
Sposób rozliczenia kontraktu odbędzie się na podstawie kosztorysu powykonawczego.
UWAGA! Zastosowane materiały, urządzenia i technologie są dobrane tak by spełniać założenia projektowe, a użyte nazwy są tylko rodzajem wskazówek, określających podstawowe parametry dobranego materiału, urządzenia lub technologii i stanowią podstawę porównawczą. W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyjąć materiał, urządzenie lub technologię inne od proponowanych w projekcie pod warunkiem, że będą posiadały one równą wartość techniczną, użytkową, estetyczną i będą spełniać określone w SIWZ wymagania, a wprowadzana zmiana nie naruszy praw autorskich projektantów.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Rynek 7
Baranowo 06-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Baranowo
Rynek 7
Baranowo 06-320
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się