Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Ścieżka do sukcesu - rozwój kompetencji uczniów z gminy Lubsza

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. „Ścieżka do sukcesu- rozwój kompetencji uczniów z Gminy Lubsza” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dostawa obejmuje następujący asortyment:
1.Laptop z oprogramowaniem biurowym szt.12
2.Słuchawki z mikrofonem szt.16
3.Kamera web ePTZ szt.2
4.Myszka bezprzewodowa szt.16
5.Pendrive, elektroniczny nośnik pamięci szt.16
6.Głośniki multimedialne szt.1
7.Laptop z oprogramowaniem biurowym szt.12
8.Słuchawki z mikrofonem szt.12
9.(I) Tablica interaktywna (II) z projektorem krótkoogniskowym szt.1
10.Myszka bezprzewodowa szt.12
11.Pendrive, elektroniczny nośnik pamięci szt.8
12.Laptop z oprogramowaniem biurowym szt.12
13.Słuchawki z mikrofonem szt.12
14.Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym szt.1
15.Myszka bezprzewodowa szt.12
16.Pendrive, elektroniczny nośnik pamięci szt.8
Miejsce dostawy: Pozycja 1- 6, Szkoła Podstawowa Lubsza, Pozycja 7- 11, Szkoła Podstawowa Czepielowice, Pozycja 12- 16, Szkoła Podstawowa Mąkoszyce.
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę (dowóz, wniesienie) asortymentu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie - w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt będzie posiadał wymagane deklaracje CE lub równoważne oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na płycie CD/DVD.
Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim.
Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego (szkoły z terenu Gminy Lubsza biorące udział w projekcie) w godzinach 8.00-15.00. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty:
- są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub
- nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załączniku opz lub
- dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych
Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Zamawiający wymaga udzielenia minimalnego okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert.
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania określone przez zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego asortymentu celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Brzeska 16
Lubsza 49-313
Województwo: opolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Gmina Lubsza
Brzeska 16
Lubsza 49-313
Województwo: opolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się