Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora w okresie 24 miesięcy.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora.
Opis przedmiotu zamówienia, zawierający wymagania dotyczące odczynników oraz ilości zamieszczono w załączonym do niniejszego SIWZ formularzu asortymentowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ); wymagania dotyczące analizatora podano w załączonej specyfikacji technicznej analizatora (Załącznik Nr 2 do SIWZ).

Zaoferowane odczynniki biochemiczne, analizator oraz materiały zużywalne mają odpowiadać wymaganiom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 186,1493 z późn. zm.) i być dopuszczone do obrotu na terenie RP, na co Wykonawca winien posiadać odpowiednie dokumenty i przedstawić je na żądanie Zamawiającego.

Wykonawca winien posiadać aktualne karty charakterystyki produktu lub karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych na produkty, na które odpowiednie przepisy wymagają ich posiadania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wymagane karty przed podpisaniem umowy.

Instrukcja obsługi analizatora - w języku polskim.

Zamawiający zastrzega możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości odczynników od ilości wymienionych w formularzu asortymentowym, w związku ze zmianą zapotrzebowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Leki i produkty lecznicze

» Dane nabywcy

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się