zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu „E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio załączniki 4b i 4f do siwz), formularzem kalkulacji ceny ofertowej (załączniki 1b i 1f do siwz), zestawieniem wydajności procesorów – zał. nr 5 do siwz oraz projektem umowy - stanowiącym załącznik nr 3 do siwz, w zakresie:

Część 2 – Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych z wydajnym skanerem.
Część 6 – Dostawa fabrycznie nowego klastera serwerów z macierzą dyskową.

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną część lub na obydwie części objęte przedmiotem zamówienia.

U W A G A:
Części 1, 3, 4 i 5 były przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje (dotyczy części 2 i 6):
1) dostawę fabrycznie nowego sprzętu objętego przedmiotem zamówienia (dalej sprzęt), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4b i 4f do siwz);
2) dowóz sprzętu do siedziby Zamawiającego wraz z jego załadunkiem i rozładunkiem, zgodnie ze wskazaniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4b i 4f do siwz);
3) montaż, skonfigurowanie i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych z wydajnym skanerem - część 2;
4) przekazanie Zamawiającemu kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w języku polskim na dostarczony sprzęt oraz dokumentów wymaganych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do umowy .

3. Inne postanowienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt co najmniej w okresie wskazanym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (odpowiednio zał. nr 4b i 4f do siwz).
2) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Jana III Sobieskiego 5
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5
Ostróda 14-100
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się