Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2021-2023 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Suwałki i jej jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2021-2023 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Suwałki i jej jednostek organizacyjnych” dla potrzeb Gminy Suwałki oraz jednostek organizacyjnych Gminy Suwałki wymienionych w pkt. 2.4 SIWZ.
3.2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
3.3. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych punktów poboru, przedstawione zostały w Wykazie punktów poborowych, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3.4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz.U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.).
3.5. Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
3.5.1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3.5.2. Szacunkowe zużycie energii w okresie obwiązywania umowy (24 m-ce), obliczone na podstawie rocznego zużycia energii elektrycznej w okresie październik 2019- wrzesień 2020 (12 miesięcy) lub planowanego zużycia w ciągu 12 miesięcy, wynosi : 1 011 428 kWh
3.5.3. Podane w Załączniku nr 1 do SIWZ punkty poboru oraz przyjęte do umowy zużycie energii elektrycznej ma jedynie charakter orientacyjny, służący do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia i porównania ofert. Nie stanowi ono zobowiązania dla Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych.
3.5.4. Rozliczenia za dystrybucję energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Taryfy Sprzedawcy.
3.5.5. Wykonawca składając ofertę musi posiadać zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego lub oświadczenie, że posiada umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiająca świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru Zamawiającego bądź oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy.
3.5.6. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną ( Dz.U. z 2019 r., poz. 503 z późn. zm.).
3.5.7. Standardy jakościowe , o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp zostały określone w ustawie Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych i polskich normach.
3.5.8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wypowiedzenia dotychczas obowiązujących umów sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej (umów kompleksowych) w ramach obowiązujących przepisów i w zakresie obustronnie uzgodnionym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3.5.9. W przypadku zmiany dotychczasowego podmiotu zaopatrującego Zamawiającego w energię elektryczna, Wykonawca zobowiązuje się do dopełnienia w imieniu Zamawiającego wszystkich formalności, jakie nakładają na Zamawiającego w tym zakresie przepisy oraz poniesienia w tym zakresie wszelkich ewentualnych kosztów z tym związanych. Wykonanie tego obowiązku nastąpi przed rozpoczęciem realizacji umowy.
3.5.10. Fakturowanie za dostarczona energię elektryczna odbywać się będzie na podstawie odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych. Okresy rozliczeniowe są tożsame z okresami rozliczeniowymi OSD. Okres rozliczeniowy dla taryfy C11, G11, C21, B11 wynosi 1 miesiąc.
1.1.1. Rozliczenia za energię czynną odbywać się będą wg. Zasad, cen i stawek opłat zawartych w ofercie Wykonawcy. Ceny energii elektrycznej czynnej mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego bądź VAT. Stawki opłat dystrybucyjnych mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadku zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
1.1.2. W Załączniku Nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nabywca i „Odbiorca/Dane korespondencyjne do wysyłki faktur” wskazano nabywców faktur oraz adresy do przesyłania faktur. Ostateczne dane dotyczące wystawiania i dostarczania faktur zawarte zostaną w Istotnych postanowieniach umów stanowiących Załącznik Nr 7 do SIWZ.
1.1.3. W odniesieniu do wszystkich punktów poboru Zamawiający (odbiorcy) posiadają status odbiorcy, wobec czego przysługuje im uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy art. 4j ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 833 z późn. zm.).
1.1.4. Z Gminą Suwałki oraz każdą jednostką organizacyjną Gminy Suwałki o których mowa w pkt. 2.4 SIWZ zostanie zawarta oddzielna umowa na kompleksową dostawę energii elektrycznej.
1.1.5. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną będą dokonywane dla poszczególnych odbiorców (wg danych korespondencyjnych).
1.1.6. Umowa sprzedaży energii elektrycznej wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia umów sprzedaży z dotychczasowymi sprzedawcami, tak aby zagwarantowana była ciągłość dostaw energii elektrycznej.
1.2. Kody CPV:
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i świadczenie usług

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Świerkowa 45
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Suwałki
Świerkowa 45
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się