Dostawa paliw płynnych dla samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych, równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest sukcesywny, w miarę pojawiających się potrzeb zakup paliw płynnych na stacji paliwowej (olej napędowy, etylina bezołowiowa 95 i gazu płynnego LPG) do samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Biała Rawska, samochodów służbowych, równiarki i walca będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) zgodnych z normą PN – EN 228 (etylina) oraz PN – EN 590 (olej napędowy), w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej:.
 gaz płynny LPG – 2.000 litrów,
 olej napędowy – 45.000 litrów,
 etylina bezołowiowa Pb 95 – 7.000 litrów.

3.2 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
09100000 – 0 – Paliwa

3.4 Zamawiający dopuszcza korzystanie z Podwykonawców. Wykonawca:
3.4.1 jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i firm Podwykonawców;
3.4.2 w przypadku podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał – o ile są już znane – nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca będzie zawiadamiał Zamawiającego podczas realizacji umowy o wszelkich zmianach danych dotyczących Podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw lub usług.
3.4.3 jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie Podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska 96-230
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze

» Dane nabywcy

Gmina Biała Rawska
ul. Jana Pawła II 57
Biała Rawska 96-230
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się