„Remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne”- nr postępowania 180/20

» Opis zapytania

1) Remont drogi wojewódzkiej nr 559 od km 28+680 do km 30+088 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia znajduje się w Dokumentacji Przetargowej (Część III SIWZ) i Przedmiarze Robót (Część IV SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na własny koszt bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu, „na czas budowy”, sporządzonego przez i na koszt Wykonawcy. Wszystkie badania uwzględnione w SST są po stronie Wykonawcy.
2) W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
W przypadku odniesienia się w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa poniżej w zakresie realizacji zamówienia.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia:
- wykonanie robót bitumicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Warszawa 00-048
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się