Budowa obiektu sportowego w Rosochatem Kościelnem

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu w efekcie których ma powstać:
a) boisko wielofunkcyjne
b) boisko do piłki nożnej,
c) bieżnia wokół boisk,
d) rzutnia do pchnięcia kulą,
e) skocznia do skoku w dal
f) oświetlenie zewnętrzne boiska,
g) ogrodzenie boisk
h) elementy towarzyszące tj. piłkochwyty, kosze, bramki, siatki, kosze na odpady, maszty,
i) nawierzchnie utwardzone w formie chodników i schodów zewnętrznych,
j) odwodnienie boiska wraz z wykonaniem wylotu betonowego do odprowadzania wód opadowych
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Mazowiecka 34
Czyżew 18-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Czyżew
ul. Mazowiecka 34
Czyżew 18-220
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się