Wykonywanie usług odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostek jej podległych.
2. Wykaz miejsc odbioru odpadów zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Potencjalne miejsca odbioru odpadów, natomiast szczegółowe warunku realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 9 do SIWZ – Wzorze umowy. W Załączniku nr 2 – Formularz cenowy zostały wyszczególnione kody odpadów wraz z szacunkową ilością ich odbioru.
3. Określone przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ ilości odpadów są ilościami szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich przekazania Wykonawcy, a także nie mogą stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niewyczerpania maksymalnej wartości umowy.
4. Faktyczna ilość odbieranych odpadów zależna będzie od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego.
5. Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wydane przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów, obejmujące swoim zakresem wszystkie kody odpadów wymienione w Formularzu cenowym - załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Wykonawca będzie odbierał odpady własnym transportem z miejsca wskazanego przez Zamawiającego, z terenu każdego obiektu.
7. Wykonawca zapewni i dostarczy odpowiednie pojemniki na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne (w zależności od konieczności posiadające wymagane atesty) w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, w ilości i wielkości zaspokajającej potrzeby poszczególnych lokalizacji.
8. Odbiór odpadów będzie realizowany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i musi być potwierdzony przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, które będą odpowiedzialne za kontrolę przebiegu wykonania umowy oraz za dokonanie odbioru jakościowego i ilościowego usług.
9. Koszty: załadunku, transportu, dzierżawy pojemników oraz innych czynności koniecznych do należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, będą wkalkulowane w cenę jednostkową netto usługi.
10. Zgłoszenie potrzeb w zakresie obioru odpadów niebezpiecznych innych niż niebezpieczne będzie odbywało się telefonicznie lub pocztą elektroniczną przez wyznaczonych pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11. Termin wywozu odpadów od czasu zgłoszenia nie może być dłuższy niż 48 godzin.
12. Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu za odebrane odpady podlegające odsprzedaży tzw. wartość zwrotną. Wykaz odpadów, za które Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu i ich ceny jednostkowe stanowi Formularz cenowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się