„Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw”

» Opis zapytania

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zakładowej stacji paliw”

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego, do zakładowych stacji paliw zlokalizowanej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej 53 w ilości szacunkowej 200m3 tj. ok. 16,66m3/miesiąc. Dostarczony olej napędowy będzie przeznaczony do tankowania samochodów użytkowanych przez Zamawiającego.

II. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia.
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innej ilości oleju napędowego niż to określono w SIWZ i umowie z powodu zmian okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć, na które Zamawiający nie miał wpływu. W sytuacji takiej Wykonawca nie będzie wnosił żadnych zastrzeżeń oraz roszczeń.
2. Dostarczany olej napędowy powinien być zgodny w pełnym zakresie z normą
PN – EN 590+A1:2017-06.
3. Oferowane paliwa muszą odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1680 z późniejszymi zmianami).
4. Dostawy realizowane będą, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 do 13.00, średnio raz w tygodniu w ilościach do 6m3, zapewnionym przez Wykonawcę transportem samochodowym wyposażonym w złącze „KAMLOK 3” oraz pompę i licznik paliwa z drukarką.
5. Dostarczone ilości oleju napędowego mają być fakturowane w temperaturze referencyjnej +15°C.
6. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do realizacji części zamówienia w ciągu dwóch dni od momentu złożenia zamówienia telefonicznie i/lub za pomocą maila.
7. Wykonawca zobowiązany jest ściśle przestrzegać postanowień ustawy z dnia 9 marca 2017r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozów towarów (Dz.U. z 2017r., poz. 708 ze zm.). Przy każdorazowej dostawie Wykonawca winien przedstawić świadectwo jakości dostarczanego oleju napędowego, Niespełnienie wymogu skutkować będzie nie przyjęciem dostawy oraz naliczeniem kar umownych z tytułu nieterminowej dostawy.
8. Przy każdorazowej dostawie, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany pobierać próbki oleju napędowego z autocysterny, do litrowej oznakowanej datą butelki i zostawiać ją Zamawiającemu w celu umożliwienia dokonania kontroli w przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju napędowego. Za prawidłowe pobranie próbki odpowiada Wykonawca.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady oleju napędowego zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Podmiejska 53
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Podmiejska 53
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się