Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na działkach nr ewid. 2991/28, 2913/6, 2991/27, 2991/45, 2991/36 w Zembrzycach – etap I

» Opis zapytania

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje budowę w/w obiektów budowlanych punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj. drogi dojazdowej do punktu PSZOK o nawierzchni z kostki betonowej, placu o nawierzchni z kostki betonowej (z mikrofazą) na którym zlokalizowane będą miejsca składowania odpadów komunalnych, instalacji (kanalizacji deszczowej, zasilania wagi i bramy wjazdowej), wagi samochodowej z podgrzewaną szafką aparaturową z umieszczoną w niej aparaturą pomiarową i urządzeniem drukującym (drukarką).
Całość terenu zostanie oznakowana za pomocą tablic informacyjnych, ogrodzona i zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Całość zamierzenia inwestycyjnego funkcjonować będzie jako punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Zakres planowanych prac do wykonania.
• Roboty pomiarowe.
• Roboty rozbiórkowe i ziemne związane z:
◦ budową ogrodzenia
◦ budową placu i drogi dojazdowej
◦ budowa kanalizacji deszczowej
◦ budową sieci elektrycznej – zasilanie automatycznej bramy wjazdowej i wagi samochodowej.
• Roboty związane z budową kanalizacji deszczowej (kolektor kanalizacji deszczowej, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe, separator)
• Roboty związane z budową sieci elektrycznej – zasilanie automatycznej bramy wjazdowej i wagi samochodowej.
• Roboty związane z budową placu składowego i drogi dojazdowej:
◦ Wykonanie konstrukcji drogi dojazdowej, opaski i placu (geowłóknina separacyjna, podbudowa z kruszywa naturalnego – pospółka, podbudowa z kruszywa łamanego, podbudowa betonowa)
◦ Wykonanie robót brukarskich (krawężniki, oporniki i obrzeżą układane na ławie betonowej, kostka betonowa (fazowana) oraz kostka betonowa z mikrofazą układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm.
• Roboty związane z budową ogrodzenia, automatycznej bramy wjazdowej – sterowanej na pilota oraz otwieranej ręcznie bramy serwisowej.
• Roboty związane z budową wagi samochodowej.
• Montaż oznakowania pionowego i poziomego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Zembrzyce 540
Zembrzyce 34-210
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Zembrzyce
Zembrzyce 540
Zembrzyce 34-210
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się