Dostawa sprzętu w ramach projektu „W LEPSZY START”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu – do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu „W lepszy start” (Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0001/19) realizowany w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Zamawiający dzieli przedmiot zamówienia na części:
Część 1: Wyposażenie pracowni hybrydowej (dostawa, montaż) oraz przeszkolenie 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
Część 2: Wyposażenie pracowni hybrydowej z obszaru informatycznego
w 16 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem (dostawa, montaż) oraz przeszkolenie 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie obsługi zainstalowanego sprzętu.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt i wyposażenie.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia, lub obie części.
5. Zamawiający nie określa liczby części zamówienia, których wykonanie zleci jednemu wykonawcy.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1A i 1B do SIWZ.
7. Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w OPZ spoczywa na składającym ofertę. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający jest placówką oświatową w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), a przedmiotem zamówienia – wybrane jego składowe – jest sprzęt komputerowy – towar wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Zamawiający oświadcza, że wybrany w postępowaniu Wykonawca otrzyma zamówienie potwierdzone przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Łęczycka 1
Aleksandrów Łódzki 95-070
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Zespół Szkół Zawodowych im.St.Staszica
ul. Łęczycka 1
Aleksandrów Łódzki 95-070
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się