Dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Poradni Ortodontycznej w ramach inwestycji: „Budowa Stomatologicznego Centrum Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, (zwanego dalej „przedmiotem zamówienia”, „produktem” lub „urządzeniem”).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym/Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do Formularza Oferty.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
33131000-7 Stomatologiczne instrumenty ręczne
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
4. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
4.1. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów o tych samych lub nie gorszych parametrach i standardach jakościowych, jak wskazane w Załączniku nr 1a do Formularza oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia. Niespełnienie chociaż jednego
z wymaganych parametrów technicznych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
4.2. Zamawiający wymaga dostawy produktów fabrycznie nowych, niebędących próbkami, nieuszkodzonych, nieregenerowanych, niemodyfikowanych, nie będących uprzednio przedmiotem wystaw i prezentacji, kompletnych i gotowych do użycia po zainstalowaniu (tj. bez jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji), produktów, które pochodzą
z bieżącej produkcji, nieobciążonych prawami osób lub podmiotów trzecich.
4.3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i wnieść wszystkie elementy wyposażenia do wskazanych pomieszczeń w miejscu dostawy, rozpakować, zainstalować, sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia, ustawić, wypoziomować, podłączyć do istniejącej
w pomieszczeniu instalacji, o ile takiego podłączenia wymagają i przekazać do użytku odbiorcy końcowego.
4.4. Gwarancja:
4.4.1 okres gwarancji dla przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert i będzie podlegać ocenie zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XVII SIWZ,
4.4.2 w okresie gwarancji wykonywane będą przeglądy – przeprowadzone u Użytkownika (w miejscu użytkowania danego urządzenia), co 12 miesięcy i na koniec zadeklarowanego okresu gwarancji wraz z potwierdzonym wpisem w Paszporcie Technicznym urządzeń.
5. Rozwiązania równoważne:
5.1. Ewentualne wskazanie przez Zamawiającego nazwy producenta ma na celu określenie klasy i jakości urządzenia będącego przedmiotem zamówienia, służy ustaleniu standardu, nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta.
5.2. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ wskazane zostały normy, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
5.3. Wykonawca, który powoła się na rozwiązanie równoważne, obowiązany jest wykazać w ofercie, w sposób nie budzący wątpliwości, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp).
5.4. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna te, których standardy, cechy jakościowe, parametry techniczne i użytkowe są identyczne lub nie gorsze oraz które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Załączniku nr 1a do Formularza Oferty – Formularz cenowy/Opis przedmiotu zamówienia
5.5. W przypadku wątpliwości Zamawiającego związanych ze stwierdzeniem równoważności złożonej oferty wszelkie obowiązki związane z potwierdzeniem równoważności spoczywają na Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym nr Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
Lublin 20-059
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się