Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom pochodzący z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Ostrołęce, ul. Komunalna 8

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów o kodzie
19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom wytworzony w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Komunalna 8 w Ostrołęce, w ilości maksymalnie 2400 Mg w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Średnia miesięczna ilość odpadu do odbioru – około 400 Mg.
Wskazana powyżej ilość odpadów stanowi wielkość szacunkową oraz maksymalną. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przekazania mniejszej ilości odpadów w czasie trwania umowy,
a Wykonawcy nie przysługuje w tym zakresie prawo do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń,
w szczególności o zapłatę wynagrodzenia za niezrealizowaną część oraz o zapłatę odszkodowania w związku ze zmniejszeniem ilości szacunkowej. W przypadku odebrania przez Wykonawcę odpadów w ilości przekraczającej 2 400 Mg nie przysługuje Wykonawcy z tego tytułu żadne roszczenie o zapłatę wynagrodzenia czy tez roszczenie odszkodowawcze za zrealizowane usługi ponad wyżej wskazany limit.
Oferowany sposób zagospodarowania odpadu musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797 z późn. zm.) oraz procesem odzysku R 10, o którym mowa w Załączniku nr 1 tejże ustawy. Odpad może być wykorzystany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.2013 poz 523).
Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru odpadów w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 wg awizacji i ustaleń Zamawiającego, w ilości określonej każdorazowo przez Zamawiającego oraz w dokładnej dacie ustalonej przez Strony.
Z chwilą przekazania odpadów przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przejęte odpady, za należyte postępowanie z nimi i za skutki
z tego wynikające oraz za ich dalsze zagospodarowanie.
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia - zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom. Wykonawca może powierzyć do wykonania zamówienia Podwykonawcom tylko część zamówienia dotyczącą transportu odpadów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się