Budowa rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach

» Opis zapytania

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie rurociągu przerzutowego ścieków kanalizacji sanitarnej z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków Stanowicach w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa rurociągu przerzutowego z Marcinkowic do oczyszczalni ścieków w Stanowicach”.

b) Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Kanalizacja tłoczna:
- z rur ø 225mm PE 100 RC SDR 17 o dł. ok. 2799,0m, wykonana w technologii bezwykopowej,
- z rur ø 225 PE 100 SDR17 o dł. ok. 291,0m,
 przebudowa rurą ø 90 PE 100 SDR17 o dł. ok.17,0m;
2) Studnie na kanalizacji tłocznej:
 studnia odwadniająca/rewizyjna ø 1500 szt. 6;
 studnia rewizyjna owalna 2000x1200 szt. 1;
 studnia odpowietrzająca ø 1500 szt 4;•
 tudnia rozprężna ø 1000 szt 1;
 rury ochronne na kable szt. 49;
 pompownia ścieków pg-1’ ø 2000 szt. 1;
 komora zasuw owalna 4000x2000 szt. 1.
3) Kanalizacja grawitacyjna:
 ø 200 PVC SN8 m 15;
 ø 250 PVC SN8 m 2;
 Studnie na kanalizacji grawitacyjnej: ø1500 szt. 2; ø1000 szt. 3.

4) Budowa kanalizacji deszczowej (przebudowa po nowej trasie):
 ø 800 żelbetowe o dł. ok.152m;
 ø 500 żelbetowe o dł ok.23m;
 ø 400 żelbetowe o dł. ok.3m;
 studnie betonowe min. B45 fi 1500mm szt. 5;
 ø 1200mm szt. 3.
5) Wypełnienie wymogów decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o pozwoleniu na przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie przedmiotu umowy wraz z poniesieniem kosztów wynagrodzenia i prac archeologa.
6) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych jeżeli będzie wymagany przez zarządców dróg, uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego wraz z oznakowaniem i ponoszenie opłat za zajęcie pasa drogowego.
7) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych czynności z właściwymi podmiotami związanych przekroczeniem rzeki, cieków oraz rowów, wszelkie koszty związane z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami robót przez odpowiednie służby i właścicieli istniejącej infrastruktury.
8) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie / zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem o braku zgłoszenia przez organ sprzeciwu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Oława
pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się