1. Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego będących w utrzymaniu Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu w 2021 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Świadczenie usług sprzętowo – transportowych przy robotach utrzymaniowych dróg i mostów na terenie Powiatu Ostrołęckiego będących w utrzymaniu Obwodów Drogowo – Mostowych w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu w 2021 r.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Usługi sprzętowo -transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg będące przedmiotem zamówienia świadczone będą wyłącznie przy pracach prowadzonych siłami własnymi pracowników Obwodów Drogowo – Mostowych tj. w szczególności robotach interwencyjnych, awaryjnych, remontowych, porządkowych itp.
− Środki transportowe świadczyć będą również usługi w zakresie dowozu materiałów do bieżącego utrzymania dróg (np. mieszanek bitumicznych do wbudowania na gorąco, przewozu materiałów z Obwodów Drogowo-Mostowych np. materiały budowlane z odzysku i inne).
− Usługi transportowo-sprzętowe przy bieżącym utrzymaniu dróg nie są pracą stałą - środek transportowy lub sprzętowy wzywany będzie tylko na wezwanie zamawiającego w zależności od jego potrzeb.
− Zamawiający przed planowanymi robotami powiadomi Wykonawcę o terminie podstawienia sprzętu. W sytuacjach wymagających szybkiego reagowania zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania środków transportowych lub sprzętowych w ciągu dwóch godzin od zaistniałego zdarzenia.
− Miejsce podstawienia – Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce, Kadzidle i Myszyńcu lub miejsce wykonania robót.
Zakres robót:
− Samochód ciężarowy samowyładowczy 8Mg ( z kierowcą) – 150 godz.
− Samochód osobowo – towarowy z przyczepą ( z kierowcą) – 60 godz.
− Równiarka samobieżna z regulacją pługa ( z operatorem) - 110 godz.
− Koparko – spycharka ( z operatorem) - 100 godz.
− Zamiatarka drogowa „uliczna) (z operatorem) z instalacją zraszającą, zbiornikiem na wodę o pojemności min. 650 l, zbiornikiem na śmieci o poj. Min. 4m3, zamiatarka wyposażona w szczotkę boczną, szczotkę środkową. Usługa zamiatarką obejmuje utylizację śmieci przez wykonawcę - 200 godz.

Wyszczególnione zakresy usług sprzętowo-transportowych są szacunkowe - usługi świadczone będą sukcesywnie w zależności od potrzeb.
Zamawiający zastrzega, że może nie zostać zrealizowany pełny zakres usług sprzętowo-transportowych w okresie umownym.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem usług wynikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązującymi przepisami, warunkami umowy wykonania robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów.
5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem usług, czyli operatorów sprzętu – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Lokalna 2
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Maszyny budowlane i części do maszyn budowlanych

» Dane nabywcy

Powiat Ostrołęcki - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
ul. Lokalna 2
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się