Remont pomieszczeń biurowych w budynku „A” CIOP-PIB w Warszawie

» Opis zapytania

Zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku CIOP-PIB w Warszawie (budynek „A”). Pomieszczenia biurowe, przewidziane do remontu znajdują się na4 piętrze.
W ramach prac remontowych przewiduje się prace demontażowe lub wyburzeniowe (zgodnie ze szczegółowym opisem pomieszczeń w projekcie wykonawczym architektury), takie jak: skucie istniejących szlicht cementowych i wykończenia posadzek, skucie glazury, demontaż drzwi i ościeżnic drewnianych, demontaż natynkowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, niedemolacyjny demontaż opraw oświetleniowych (do powtórnego montażu po zakończeniu prac budowlanych).
W ramach prac remontowych przewiduje się następujące prace budowlano – instalacyjne: wykonanie szlicht betonowych, wylanie warstwy z masy samopoziomującej, osadzenie nowych drzwi drewnianych wraz z odtworzeniem listew od strony korytarzy, rozprowadzenie instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego (w wytypowanych pomieszczeniach, zgodnie ze
szczegółowym opisem pomieszczeń w projekcie), rozprowadzenie instalacji telefonicznej i komputerowej, naprawa tynków, wykonanie gładzi gipsowej, ułożenie paneli winylowych wraz z listwami przyściennymi, malowanie ścian i sufitów farbą akrylową, powtórny montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych, montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.
Parametry pokoi biurowych:
Lp. Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa
przed remontem Pow. użytkowa
po remoncie
1. 422 Pokój biurowy 16,46 m2 16,46 m2
2. 423 Pokój biurowy 16,76 m2 16,76 m2
3. 424 Przedsionek 1,58 m2 -
4. 424a Pokój biurowy 10,40 m2 16,57 m2
5. 424b Pokój biurowy 21,73 m2 17,28 m2
RAZEM 66,93 m2 67,07 m2
Uwaga: wys. pomieszczeń - 2,97 m

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią:
1) Projekt wykonawczy architektury remontu pomieszczeń biurowych – Załącznik nr 6 do SIWZ;
2) Przedmiar robót budowlanych remontu pomieszczeń biurowych – Załącznik nr 7 do SIWZ;
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych remontu pomieszczeń biurowych – Załącznik nr 8 do SIWZ;

Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej w budynku Zamawiającego, w uzgodnionym terminie z Panem Markiem Słodkowskim – Z-cą Kierownika Działu Zaopatrzeniowo-Gospodarczego, tel. (22) 623 46 18 lub 601 954 107.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na wykonanie prac budowlanych i montażowych wykonanych w ramach remontu pomieszczeń biurowych. Na dostawę fabrycznie nowych elementów/urządzeń obowiązuje gwarancja producenta.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały nowe, dopuszczone do obrotu w Polsce, zgodnie z odpowiednimi przepisami i normami. W szczególności materiały te powinny spełniać wymogi wynikające z przepisów ustawy - Prawo budowlane. Dla każdego z materiałów użytych przy realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty, zaświadczenia, oświadczenia o zgodności produktu z Polskimi Normami, karty gwarancyjne i inne dokumenty potwierdzające ich jakość. Przekazanie Zamawiającemu tych dokumentów nastąpi w trakcie procedury końcowego odbioru wykonania zamówienia.
Uwaga: Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie Wykonawca w projekcie pomocniczo wskaże pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) wyrobów budowlanych i urządzeń lub wskaże normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty, Zamawiający dopuszcza oferowanie na etapie realizacji wyrobów budowlanych, urządzeń lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych. Powyższe ma miejsce pod warunkiem, że te wyroby budowlane, urządzenia i rozwiązania „równoważne” zagwarantują realizację robót zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, projektami budowlanymi i przedmiarami, jak również zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, opisywanego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że spełnia ono wymagania określone przez Zamawiającego.
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Koordynatora, odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia.
Do zadań osoby pełniącej funkcję Koordynatora należało będzie w szczególności udzielanie natychmiastowej pomocy, jeśli pojawią się wątpliwości lub trudności przy realizacji robót budowlanych. Koordynator będzie udzielał Zamawiającemu wszelkich informacji związanych z organizacją wykonywanych robót budowlanych. W każdej sytuacji, gdy powstanie potrzeba przekazania uwag, wyjaśnienia wątpliwości, czy złożenia reklamacji, Koordynator dostępny będzie osobiście lub telefonicznie.
2. W trakcie realizacji zamówienia, w każdym przypadku powzięcia wiadomości o braku respektowania zatrudnienia na umowę o pracę, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, jeżeli miejscem świadczenia jest siedziba Zamawiającego.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności:
 dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
 datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
 rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
Warszawa 00-701
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się