ZP/130/2020 Świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całorocznego sprzątania i pielęgnacji terenów zewnętrznych będących we władaniu Instytutu „CZMP” z wyłączeniem budynków.
2. Szczegółowy opis, sposób realizacji oraz zakres przedmiotu zamówienia określają: Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ; Wzór umowy – Załącznik Nr 4 do SIWZ; Mapka terenu – Załącznik Nr 7 do SIWZ.
3. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz warunkami zawartymi we Wzorze Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usługi zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usługi oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.
5. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia wykonania usługi interwencyjnej w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy z zakresu usuwania gałęzi wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi
i urządzeniami technicznymi oraz pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia – Zimowe utrzymanie.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania usługi interwencyjnej nawet, jeśli zlecenie wykonania usługi nastąpi w dniu, w którym usługa ma zostać wykonana.
Rozpoczęcie realizacji usługi interwencyjnej nastąpi nie później niż w czasie 3 godzin od momentu jej zlecenia, a w przypadku niespodziewanych zdarzeń niezwłocznie po powiadomieniu.
6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t. j.), dalej: „PZP”, tj. z zakresu ZIMOWEGO UTRZYMANIA, o którym mowa w pkt IV Opisu przedmiotu zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.02.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Rzgowska 281
Łódź 93-338
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne usługi komunalne i środowiskowe

» Dane nabywcy

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
ul. Rzgowska 281
Łódź 93-338
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się