Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa” o długości 2412 mb.
Na wymienionej drodze występuje ruch lokalny o średnim natężeniu. Droga jest w pełni dostępna z przyległego terenu poprzez zjazdy. Klasa techniczna drogi istniejąca L. Kategoria ruchu istniejąca KR2. Droga gminna nr G50333C łączy się z drogą powiatową nr 1910C Samsieczynek-Wojnowo w miejscowości Sicienko oraz z drogą wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w miejscowości Dąbrówka Nowa. Obecnie droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z betonu cementowego i mieszanki z kruszywa niezwiązanego o szerokości 4,50 m .
1.1.Zakres rozbudowy obejmuje:
a) wykonanie robót pomiarowych,
b) wykonanie robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew i krzewów,
c) wykonanie zabezpieczenia kabli,
d) wykonanie robót ziemnych,
e) wykonanie przepustów pod koroną drogi i pod koroną ścieżki pieszo rowerowej,
f) wykonanie poszerzenia nawierzchni do 5,8 m,
g) wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni wykorzystanej jako podbudowa,
h) wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,
i) wykonanie przepustów pod zjazdami i zjazdów,
j) wykonanie ścieżki pieszo rowerowej,
k) wykonanie zatok autobusowych,
l) wykonanie wyspy dzielącej na wlocie do miejscowości Sicienko
m) wykonanie umocnienia skarp i dna rowów,
n) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
o) plantowanie terenów zielonych, humusowanie, obsianie,
p) wykonanie nasadzeń w ilości odpowiadającej ilości wyciętych drzew w gatunkach: lipa drobnolistna, jarząb szwedzki i dąb szypułkowy,
q) na drzewach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej drogi zamontować 4 skrzynki lęgowe typA. Sposób i lokalizacje uzgodnić z ornitologiem.

1.1 Konstrukcja jezdni:
A. Na poszerzeniu i miejscach wymiany istniejącej konstrukcji, projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni dla ruchu KR3:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
b) skropienie emulsją asfaltową
c) 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
d) skropienie emulsją asfaltową
e) geosiatka odporna w wysokie temperatury, siatka wzmacniająca z włókna szklanego powleczona asfaltem modyfikowanym o wytrzymałości 120/120 kN/m układana na całej szerokości nawierzchni istniejącej i na nowej warstwie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu na szerokości 100 cm, wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu ≥ 100 kN/m wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%, temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy ścieralnej
f) 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
g) skropienie emulsją asfaltową
h) 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
i) 25 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę
B. Na istniejącej nawierzchni wykorzystanej jako podbudowa projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni dla ruchu KR3:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
b) skropienie emulsją asfaltową
c) 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
d) skropienie emulsją asfaltową
e) geosiatka odporna w wysokie temperatury, siatka wzmacniająca z włókna szklanego powleczona asfaltem modyfikowanym o wytrzymałości 120/120 kN/m układana na całej szerokości nawierzchni istniejącej i na nowej warstwie podbudowy z betonu asfaltowego na poszerzeniu na szerokości 100 cm, wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu ≥ 100 kN/m wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić ≤ 3%, temperatura mięknienia geokompozytu powinna być niższa od temperatury układania warstwy ścieralnej
f) 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
g) skropienie emulsją asfaltową
h) 3 cm minimum profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką z betonu asfaltowego AC 16W

1.2 Konstrukcja zjazdów:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
b) 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W*
c) skropienie podbudowy asfaltową emulsją kationową
d) 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
e) 15 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę)
Ścieżkę pieszo rowerową zaprojektowano o szerokości 2,50 m. Spadek poprzeczny ścieżki jednostronny 2%. Szerokość poboczy przy ścieżce pieszo rowerowej 0,50 m a nad przepustami w miejscu ustawienia barier i poręczy ochronnych 1,50 m. Parametry podano na planie sytuacyjnym.

1.3 Konstrukcja ścieżki pieszo rowerowej:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego,
b) skropienie podbudowy asfaltową emulsją kationową
c) 12 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3
* ilości uwzględnione w przedmiarze, pomimo braku w dokumentacji projektowej
d) 15 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę)
1.4 Konstrukcje skrzyżowań:

A. Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa z drogą gminną na działce nr 112/4,na działce nr 206/9, na działce nr 10 po stronie prawej, z droga gminną nr G50339C Sitno-Dąbrówka Nowa, projektuje się o szerokości nawierzchni 3,50 m. Skrzyżowanie drogi gminnej nr G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa z drogą gminą na działce nr 164/1 projektuje się o szerokości nawierzchni 5,00 m. Na skrzyżowaniach j.w., projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni dla ruchu KR3:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
b) skropienie emulsją asfaltową
c) 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
d) skropienie emulsją asfaltową
e) 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
f) skropienie emulsją asfaltową
g) 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
h) 25 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę
B. Na skrzyżowaniu drogi gminnej nr G50333C Sicienko-Dąbrówka Nowa z drogą gminną na działce nr 10 po stronie lewej o szerokości 5,00 m projektuje się wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni:
a) - 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
b) - skropienie emulsją asfaltową
c) - 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
d) - skropienie emulsją asfaltową
e) - 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
f) - skropienie emulsją asfaltową
C. Skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne.
Istniejący na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 244 w km 3+500 układ geometryczny pozostaje bez zmian. Na drodze gminnej i na połączeniu z drogą wojewódzką, projektuje się konstrukcję nawierzchni jezdni dla ruchu KR3:
a) 4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S
b) skropienie emulsją asfaltową
c) 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W
d) skropienie emulsją asfaltową
e) 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P
f) skropienie emulsją asfaltową
g) 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
h) 25 cm warstwa odsączająca o wskaźniku wodoprzepuszczalności K>8m/dobę

2. Wszystkie powyższe elementy należy wykonać w ilościach i technologii zgodnych z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do niniejszej SIWZ. Określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót typy materiałów i urządzeń podano dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robót przysługuje prawo ich zastąpienia przez materiały, o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca proponujący materiały zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamówienia pod każdym względem (w tym np: właściwości, wymiarów, ciężaru, sposobu transportu i montażu). Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Na Wykonawcy robót spoczywał będzie obowiązek zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie realizowanych prac z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą włącznie. W ramach inwentaryzacji powykonawczej należało będzie sporządzić również zestawienie długości wybudowanej drogi. Sporządzona inwentaryzacja winna zostać zweryfikowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, a numer protokołu weryfikacji winien zostać naniesiony na przedkładaną do Zamawiającego inwentaryzację.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w elementach dokumentacji projektowej, który stanowi załącznik 14 do SIWZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odstąpienia od realizacji umowy w
razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym w przypadku nieuzyskania środków zewnętrznych na wykonanie prac, o które Zamawiający zabiega
6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie określonym w § 4.
7. Celem ułatwienia przygotowania oferty przetargowej Zamawiający (tylko pomocniczo) jako załącznik 13 do SIWZ załącza przedmiar robót, który określa niezbędne podstawowe roboty do wykonania zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę, że dokument ten ma jedynie ułatwić dokonanie wyceny, nie może jednak być podstawą do dokonywania rozliczenia całego zamówienia, na które zawarta umowa będzie miała charakter UMOWY RYCZAŁTOWEJ.
8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności, związane z realizacją Zamówienia, wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób związanych z wykonaniem robót budowlanych, czyli tzw. pracowników fizycznych, natomiast nie dotyczy między innymi osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp.
9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w ust. 8 będą na czas wykonywania przez nich robót, zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
10. W terminie 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności przy realizacji. W odniesieniu do pracowników podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Mrotecka 9
Sicienko 86-014
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Sicienko
Mrotecka 9
Sicienko 86-014
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się