Wykonywanie konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach jej podległych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są czynności konserwacyjne, bieżące naprawy i usuwanie powstałych awarii urządzeń dźwigowych, w tym: dźwigów osobowych, towarowych i podawczych znajdujących się w obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednostkach podległych, polegające na utrzymaniu urządzeń w stanie pełnej gotowości technicznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w Załączniku nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularzu cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy.
4. Częstotliwość wykonywanych konserwacji w/w urządzeń (w tym pomiary elektryczne) będą przeprowadzane w terminach i zakresach określonych przez producentów urządzeń w dokumentacji techniczno – ruchowej (DTR) - (nie rzadziej niż jeden raz na 30 dni przeprowadzenie tzw. przeglądu P-1 polegającego na sprawdzeniu działania urządzenia dźwigowego pod kątem bezpieczeństwa)
5. Konserwacje i bieżące naprawy będą wykonywane zgodnie z przepisami o Dozorze technicznym i eksploatacji dźwigów oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
6. Zestawienie urządzeń dźwigowych w garnizonie łódzkim podlegających konserwacji przedstawia Załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość konserwacji, bieżących napraw i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w innych obiektach (niewymienionych w Załączniku nr 4 do SIWZ) w sytuacji oddania do użytku dodatkowych urządzeń w tych budynkach, w trakcie obowiązywania umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) natychmiastowego podjęcia czynności naprawczych w sytuacji uwięzienia ludzi w kabinie lub na platformie dla osób niepełnosprawnych – z przybyciem na miejsce w przypadku urządzeń zlokalizowanych:
a) na terenie Łodzi do 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii (zgłoszenie awarii Zamawiający dokonuje telefonicznie, a następnie potwierdza e-mailem lub faksem);
b) na terenie garnizonu łódzkiego do 90 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego awarii (sposób zgłoszenia awarii jak w pkt. 1);
2) podjęcia czynności naprawczych w sytuacji awarii nie zagrażającej bezpieczeństwu użytkownika – z przybyciem na miejsce do maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (sposób zgłoszenia awarii j. w.). Usunięcie awarii wymagającej wymiany części powinno nastąpić w jak najkrótszym czasie po uzgodnieniu z Zamawiającym.
3) zapewnienia całodobowej obsługi serwisowej.
9. Gwarancja na wykonane prace konserwacyjne obejmuje 1 miesiąc od dnia odbioru.
Gwarancja na wykonane prace naprawcze (bieżące naprawy lub usuwanie awarii) obejmuje okres 12 miesięcy od dnia odbioru.
10. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100). Zamawiający na każdym etapie realizacji umowy ma prawo do kontroli aktualności polisy OC w zakresie prowadzonej działalności.
Art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
11. Na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się, iż w okresie realizacji umowy będzie zatrudniał osoby wykonujące wszelkie czynności związane z wykonywaniem usług konserwacji i napraw urządzeń dźwigowych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ). Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związan z wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Zamawiającego.
12. Uszczegółowienie wymogu oraz sankcje z tytułu jego niespełnienia zostały określone w § 6 i 11 wzoru umowy – Załącznik nr 10 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi serwisowe maszyn, urządzeń i części zamiennych

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
ul. Lutomierska 108/112
Łódź 91-048
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się