Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny - gr. woj. (dokumentacja techniczna)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odc. Kałęczyny – gr. woj.
Zakres projektowanej przebudowy drogi powinien uwzględniać:
a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni do podstawowej szer. 5,5 m na odcinku drogi o długości ok. 11,802 km tj. od km 8+160 do km 19+962 (granicy powiatu - granica województwa warmińsko-mazurskiego), z podziałem na etapy: etap I od km 8+160 do km 13+900 i etap II od km 13+900 do km 19+962, o konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 kN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
b) rozbudowę rozwiązań skrzyżowań;
c) odbudowę istniejących przepustów w niezbędnym zakresie lub ewentualnie budowę nowych przepustów pod drogą,
d) budowę ciągów pieszych,
e) budowę ciągu pieszo-rowerowego,
f) przebudowę i budowę zjazdów wg potrzeb;
g) ustawienie barier energochłonnych w razie konieczności,
h) budowę zatok autobusowych z peronem;
i) usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego;
j) odwodnienie jezdni i pasa drogowego, w przypadku odcinka drogi w m. Wiśniowo Ełckie rozważyć możliwość budowy kanalizacji deszczowej lub przyjęcia innego rozwiązania,
k) wycinkę drzew wraz z uzyskaniem zezwolenia na ich wycinkę i nasadzenia w razie konieczności;
l) korektę oznakowania pionowego i wykonanie poziomego,
m) przebudowę poboczy,
n) budowę kanału technologicznego zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. z 2015 poz. 680 lub uzyskanie zwolnienia z jego budowy,
o) oświetlenie przejść dla pieszych w technologii solarnej – latarnie wraz z oprawą i systemem zasilania,
Lokalizację przedmiotu zamówienia oznaczono na mapie poglądowej - załącznik nr 6 do SIWZ.
Wytyczne do projektowania:
Droga powiatowa nr 1872N Ełk – Wiśniowo Ełckie – Kopijki – gr. woj. (Rajgród) jest drogą klasy „Z” – zbiorcza.
Wstępną koncepcję rozwiązań Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych (uzgodnienie dokumentacji itp.).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.
Projekt należy na roboczo uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg w Ełku.
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w:
a) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333);
b) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.);
c) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609);
d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2311 z póżn. zm.);
g) Dyrektywach Unii Europejskiej;
h) Innych obowiązujących przepisach i normatywach.
Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie której Zamawiający będzie mógł przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać:
a) projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa) oddzielnie dla każdej z branż wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ) w ilości po 5 egzemplarzy,
b) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej z branż uzupełniający i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości po 5 egzemplarzy,
c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oddzielnie dla każdej z branż opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w ilości po 3 egzemplarze,
d) badania geotechniczne w ilości 2 egzemplarzy,
e) operat wodno-prawny w ilości 3 egzemplarze wraz z pozwoleniem wodno-prawnym,
f) kosztorys inwestorski oddzielnie dla każdej z branż opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości po 1 egzemplarzu,
g) kosztorys ofertowy oddzielnie dla każdej z branż stanowiący podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości po 1 egzemplarzu,
h) projekt stałej organizacji ruchu w ilości 5 egzemplarzy.
Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z ewentualnym opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej, raportu oddziaływania na środowisko, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, by Inwestor mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane.
W/w dokumentację dodatkowo należy przekazać w 1 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) umożliwiającej umieszczenie całej dokumentacji, jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców.
Format wersji elektronicznych:
- projekt budowlany, projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej z branż oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem pdf. lub jpg. (zeskanowany projekt wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp.),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie dla każdej z branż
w plikach z rozszerzeniem doc.,
- kosztorysy inwestorskie w pliku z rozszerzeniem ath., ofertowy i przedmiary robót oddzielnie dla każdej z branż w plikach z rozszerzeniem doc. lub ath., xls.
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się