Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski - Straduny (dokumentacja techniczna)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1857N na odc. Piaski – Straduny. Zakres projektowanej przebudowy drogi powinien uwzględniać: a) wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 2 wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni do podstawowej szer. 5,5 m na odcinku drogi o długości ok. 4,307 km tj. od km 24+226 do km 28+533, o konstrukcji nawierzchni jezdni zdolnej do przenoszenia dopuszczalnego nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu wynoszącego 115 kN, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, b) rozbudowę rozwiązań skrzyżowań, c) przebudowa drogi powiatowej nr 1860N na dług. ok. 300 m w kierunku m. Malinówka Wielka, d) uspokojenie ruchu na wjeździe do m. Straduny, e) odbudowę istniejących przepustów w niezbędnym zakresie lub ewentualnie budowę nowych przepustów pod drogą, f) budowę ciągów pieszych, g) budowę ciągów pieszo-rowerowych, h) przebudowę i budowę zjazdów wg potrzeb, i) ustawienie barier energochłonnych w razie konieczności, j) budowę zatok autobusowych z peronem; k) usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, l) odwodnienie jezdni i pasa drogowego, w przypadku odcinka drogi w m. Straduny rozważyć możliwość budowy kanalizacji deszczowej lub przyjęcia innego rozwiązania, m) wycinkę drzew wraz z uzyskaniem zezwolenia na ich wycinkę i nasadzenia drzew w razie konieczności, n) korektę oznakowania pionowego i wykonanie poziomego, o) przebudowę poboczy, p) budowę kanału technologicznego zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. z 2015 poz. 680 lub uzyskanie zwolnienia z jego budowy, r) budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi powiatowej nr 1857N w podziale na trzy etapy
i w ciągu drogi powiatowej nr 1860N na dług. do mostu w m. Malinówka Wielka, przy wykorzystaniu nowoczesnych energooszczędnych źródeł światła i opraw oświetleniowych, spełniających warunek możliwie niskich kosztów eksploatacji, dostosowane do systemu funkcjonującego na terenie Gminy Ełk.
Lokalizację przedmiotu zamówienia oznaczono na mapie poglądowej - załącznik nr 7 do SIWZ. Wytyczne do projektowania: Droga powiatowa nr 1857N o przebiegu dr. woj. nr 655 – Orłowo – Wronki – Połom- Straduny (dr. kraj. nr 65) jest drogą klasy „L” – lokalna. Wstępną koncepcję rozwiązań Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym przed przystąpieniem do dalszych prac projektowych (uzgodnienie dokumentacji itp.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian co do proponowanej technologii przyjętej do projektu. Projekt należy na roboczo uzgadniać z Powiatowym Zarządem Dróg w Ełku. Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w: a) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333); b) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.); c) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609); d) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389); e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124); f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz. 2311 z póżn. zm.); g) Dyrektywach Unii Europejskiej; h) Innych obowiązujących przepisach i normatywach. Dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie której Zamawiający będzie mógł przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać: a) projekt budowlany (część opisowa i rysunkowa) oddzielnie dla każdej z branż wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609 ) w ilości po 5 egzemplarzy, b) projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej z branż uzupełniający i uszczegółowiający projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości po 5 egzemplarzy, c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oddzielnie dla każdej z branż opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) w ilości po 3 egzemplarze, d) badania geotechniczne w ilości 2 egzemplarzy, e) operat wodno-prawny w ilości 3 egzemplarze wraz z pozwoleniem wodno-prawnym, f) kosztorys inwestorski oddzielnie dla każdej z branż opracowany zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości po 1 egzemplarzu, g) kosztorys ofertowy oddzielnie dla każdej z branż stanowiący podstawę do ustalenia ceny oferty w ilości po 1 egzemplarzu, h) projekt stałej organizacji ruchu w ilości 5 egzemplarzy. Do obowiązków Wykonawcy należało będzie także przygotowanie materiałów w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z ewentualnym opracowaniem inwentaryzacji przyrodniczej, raportu oddziaływania na środowisko, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia wodno-prawnego, innych niezbędnych uzgodnień wymaganych prawem budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę, by Inwestor mógł przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonać roboty budowlane. W/w dokumentację dodatkowo należy przekazać w 1 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku CD lub DVD) umożliwiającej umieszczenie całej dokumentacji, jako załącznika do SIWZ na stronie internetowej i jej pobranie przez Wykonawców. Format wersji elektronicznych: - projekt budowlany, projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej z branż oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem pdf. lub jpg. (zeskanowany projekt wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp.), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oddzielnie dla każdej z branż w plikach z rozszerzeniem doc., - kosztorysy inwestorskie w pliku z rozszerzeniem ath., ofertowy i przedmiary robót oddzielnie dla każdej z branż w plikach z rozszerzeniem doc. lub ath., xls. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt winien uzyskać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje wymagane przepisami szczególnymi, a także inne materiały i opracowania konieczne do sporządzenia dokumentacji, w tym pozyskanie mapy do celów projektowych, mapy ewidencji gruntów i uproszczony wypis z rejestru gruntów wraz z sąsiadującymi działkami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.01.2021 | 09:00


» Lokalizacja

Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi projektowe

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku
Kolonia 1
Ełk 19-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się