Świadczenie usług koparką oraz usług towarzyszących w celu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec w roku 2021

» Opis zapytania

Świadczenie usług koparką oraz usług towarzyszących w celu utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Chełmiec w roku 2021
Przedmiotem zamówienia są usługi:
- małą koparką gąsienicową o ciężarze min 4 tony (pobierania fos)
- koparko – ładowarką (wszelkie roboty ziemne)
- koparką obrotową – łyżka 0,9m3 (pobór żwiru)
- usługi transportowe
Cena należy podać jako cenę usługi za:
- usługa koparką - 1 roboczogodzina
- ułożenie korytek – 1 metr
- transport - 1 tono/km
- ułożenie krat – 1 m2
Wybór oferty nastąpi na podstawie najtańszej kwoty za poszczególne usługi.
Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty 70.000,00 zł w trakcie realizacji umowy.
Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na wszystkie w/w koparki jednocześnie.
Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia sprzętu wraz z kierowcą /operatorem w ciągu 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego pracownika Zamawiającego o zapotrzebowaniu na w/w sprzęt.
Za wykonanie usługi strony będą rozliczać się miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę każdorazowo w terminie do 7 dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który faktura jest wystawiona. Do faktur należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni od dnia przekazania faktury przez Wykonawcę. Należność wypłacona zostanie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Faktura winna być dostarczona elektronicznie e-mailem na adres: gmina@chelmiec.pl
Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
Wysokość kar umownych obliczana będzie na podstawie wynagrodzenia brutto.
Wynagrodzenie brutto zostanie ustalone w umowie zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na podstawie stawek zawartych w ofercie.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości
- 1% szacunkowego wynagrodzenia brutto za każdą godzinę zwłoki w udostępnieniu sprzętu wraz z kierowcą/operatorem.
- 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto za nie udostępnienie sprzętu po zgłoszeniu telefonicznym pracownika Zamawiającego
- 15% szacunkowego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie pokrywa rzeczywiście poniesionych szkód.
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
- Wykonawca przerwał realizacje zleconych prac na okres co najmniej 3 dni bez uzasadnienia,
- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął zleconej pracy,
- jeżeli Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Umowa automatycznie wygasa w momencie gdy kwoty przeznaczona przez Zamawiającego na usługi transportu materiałów sypkich lub usługi koparką zawarte w umowie zostaną osiągnięte.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Strona odstępująca od umowy, zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na jeden tydzień przed tym terminem.
Zamawiający przewiduje prawo opcji do 30% wartości zamówienia

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 09:45


» Lokalizacja

ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pojazdy, przyczepy, łodzie i samoloty przeznaczenia specjalnego
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów

» Dane nabywcy

Wójt Gminy Chełmiec
ul. Papieska 2
Chełmiec 33-395
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się