Dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami na potrzeby projektów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
2.Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 następujące części: Część A: Komputery przenośne wraz z wyposażeniem, Część B: Komputer stacjonarny wraz z wyposażeniem, Część C: Akcesoria komputerowe, Część D: Dyski typu HDD.
3.Przedmiot zamówienia w części A i C przeznaczony będzie na potrzeby projektów dofinansowanych w ramach Młodej Nauki pn: 1) „ Analizy zachowania drogowych barier stalowych w wypadkach drogowych” 2) „Diagnostyka nieniszcząca elementów konstrukcji budowlanych wzmacnianych taśmami CFRP za pomocą fal prowadzonych” 3) „Symulacje numeryczne pasażera pojazdu w trakcie wypadku drogowego” realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr zadania: 034628.
Przedmiot zamówienia w części B przeznaczony będzie na potrzeby projektu dofinansowanego
w ramach Młodej Nauki pn: „Badania wpływu transportu kolejowego na wzbogacenie metali ciężkich w glebie na nasypach kolejowych” realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej
i Środowiska Politechniki Gdańskiej, nr zadania: 034628.
Przedmiot zamówienia w cz. D- Dyski typu HDD przeznaczony będzie na potrzeby projektu badawczego pn.: „Kompleksowe badania rozwoju mikro i makro - pęknięć w elementach betonowych z wykorzystaniem fal sprężystych: doświadczenia i modelowanie metodą elementów dyskretnych" realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – UMO-2019/35/B/ST8/01905, nr zadania: 034445.
4.Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Gmach Główny pok.160 (dotyczy cz. A i C) , pok. 170 (dotyczy cz. D) oraz budynek Żelbet pok. 128 (dotyczy cz. B).
5.Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
6.Zgodnie z możliwościami jakie daje ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług, (art.83 ust.1 pkt 26, litera a) tej ustawy- tj. Dz. U z 2020r. poz.106 ze zm.) Zamawiający podejmie działania w kierunku zastosowania „0” stawki podatku VAT do urządzeń, które ujęte są w załączniku nr 8 do tej ustawy. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zaświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będące podstawą do naliczenia stawki VAT 0% na przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 5 do SIWZ, w części B tj. komputera i monitora. Jeżeli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyśle stosownego zaświadczenia w terminie wystawiania faktury, Wykonawca wystawi fakturę z podatkiem VAT, a po otrzymaniu zaświadczenia wystawi fakturę korygującą podatek VAT- DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI B.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.
8. Szczegółowy zakres ilościowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach 2A-2D do SIWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4A*-D* do SIWZ.
10.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze:
cz. A- Komputery przenośne wraz z wyposażeniem minimum 12 miesięcy na laptopy, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń
cz. B- Komputer stacjonarny wraz z wyposażeniem minimum 24 miesięcy na komputer, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń
minimum 24 miesięcy na monitor, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń
cz. D- Dyski typu HDD minimum 12 miesięcy na dyski, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, bez zastrzeżeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2021 | 12:00


» Lokalizacja

G. Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części

» Dane nabywcy

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
G. Narutowicza 11/12
Gdańsk 80-233
Województwo: pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się