„ Rozbudowa sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice”.

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji bytowej w miejscowości Janowice Gmina Pleśna.
1.Zakres parametrów technicznych:
a) zasilanie pompowni: kabel elektryczny - 75mb, rura ochronna Arot SRS-G 110 -32mb
b) sieć kanalizacyjna: rury kanalizacyjne PP250 - 267,50mb, rury kanalizacyjne PP200 - 51,10mb, rury RC 250mm - 118,80mb, PP 1000 z włazem żel. klasy B125 - 1kpl, PP425 z włazem żel. klasy B125 - 16 kpl., BET. 1200 właz żel. klasy B125 - 2kpl., przekroczenie - HDPE400, L=19,0mb (7,5+7,0+4,5)
c) pompownia PE 1600 z ogrodzeniem panelowym 7,5x5,0m z bramą szer. 3,0m i zasilaniem elektrycznym - 1kpl., rur. tłoczny PE75 SDR17-98,10mb, rura ochronna na drodze powiatowej HDPE 125mm - 15,50m
2.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
3.Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. projekt budowlany, przedmiar robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót.
5.W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt.
6.Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót).
7.Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
8.Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie(marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników.

1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w ust 9., wraz z animizowanymi kopiami umów o pracę.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 9, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w umowie.
10. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty
(art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający zatem – wyłącznie w doniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) – dokonuje przedmiotowej oceny spełniania przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj. bada oświadczenie wstępne, złożone przez tego Wykonawcę wraz z ofertą, a następnie żąda od niego przedłożenia – w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp - dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11. Umowa o przyznaniu pomocy nr 00032-65150-UM0600165/19
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów malej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

Pleśna 240
Pleśna 33-171
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi budowy instalacji

» Dane nabywcy

Gmina Pleśna
Pleśna 240
Pleśna 33-171
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się