Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych – obręb Szurpiły, Wodziłki, gmina Jeleniewo

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych – obręb Szurpiły, Wodziłki, gmina Jeleniewo”.
Inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej wraz z drogami wewnętrznymi oznaczonych nr geod. 25/1, 26/1, 26/2, 15/1 w obrębie Szurpiły i oraz oznaczonych nr geod. 37/2, 85/1, 83/7 w obrębie Wodziłki o łącznej długości 2,043 km, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1133B do obrębu wsi Wodziłki i do drogi gminnej we wsi Szurpiły. Przebudowa drogi polega na:
- poszerzeniu korpusu istniejącej drogi,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie wzmocnienia podłoża – 15 cm grunt stabilizowany cementem Rm = 1,5 Mpa (doziarnienie i zastabilizowanie istniejącej nawierzchni przy użyciu zespołu maszyn do stabilizacji),
- wykonanie 15 cm podbudowy z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie oraz 10 cm nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm doziarnionego w 50 % łamanym stabilizowanego mechanicznie,
- przebudowa i budowa zjazdów wraz z wymianą przepustów,
- uzupełnianie poboczy,
- oczyszczanie i humusowanie rowów,
- oznakowanie pionowe.
2. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia/dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, wskazał na pochodzenie z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych lub pochodzenia Zamawiający określa tym samym minimalne parametry jakościowe, techniczne i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub rozwiązania, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający tym samym za równoważny uzna każdy produkt o wskazanych parametrach technicznych lub lepszych. Pod pojęciem „parametry techniczne” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej i projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. Zaleca się także dokonanie wizji lokalnej w terenie (nie jest to warunek konieczny do złożenia oferty).
5. Ze względu na wykonanie przedmiotowej drogi na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót z poszanowaniem zachowania przylegających do drogi (nie ingerujących w pas drogowy) kamienic i drzew przydrożnych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2021 | 10:50


» Lokalizacja

ul. Słoneczna 3
Jeleniewo 16-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Gmina Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
Jeleniewo 16-404
Województwo: podlaskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się