Dostawa i montaż mebli oraz wieszaków w ramach wyposażenia budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa

» Opis zapytania

3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli oraz wieszaków w ramach wyposażenia budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ oraz złączniku nr 10 do SIWZ.
Zakres zamówienia obejmuje: dostawę rozładunek i wniesienie mebli oraz wieszaków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, a także ich montaż.
3.3 Cenę oferty wykonawca oblicza w załączniku nr 9 do SIWZ – „Kalkulacja cenowa”, w której musi uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wraz z jego dostarczeniem i rozładunkiem i montażem w budynku Ośrodka Dziedzictwa Kulturowego Gminy Stryszawa.
W załączniku nr 9 do SIWZ wykonawca wskazuje wszystkie wymagane informacje.
3.4 Wykonawca składając ofertę musi zaoferować, a w przypadku wybrania jego oferty – również dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi szczegółowo w w/w załącznikach. Wskazane tam ewentualne znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne, za które uznane zostaną oferty spełniające wymagania zamawiającego. Wszystkie wymagania dotyczące parametrów technicznych, wymienione w załącznikach do SIWZ, o którym mowa w pkt. 3.2, należy traktować, w zależności od oznaczenia, jako minimalne lub maksymalne .
3.5 Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 6 do SIWZ oraz złączniku nr 10 do SIWZ.
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do przedstawienia dokumentów oraz oświadczeń na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 6 do SIWZ oraz złączniku nr 10 do SIWZ.
3.6 Wymagania dotyczące gwarancji i rękojmi zostały szczegółowo określone w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

3.7 Podwykonawstwo:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców, nie zastrzegając obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej części zamówienia. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest w ofercie:
a) wskazać części zamówienia (zakres prac wartość lub część procentową zamówienia), które zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz,
b) podać nazwy (firmy) tych Podwykonawców (o ile są znani na etapie składania oferty).
2) W przypadku powierzenia Podwykonawcom wykonania części zamówienia, Zamawiający żądał będzie, aby przed przystąpieniem do jego wykonania Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.
3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak z podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
5) Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, określone zostały szczegółowo w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
3.8 Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.
3.9 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
39100000-3 Meble
39136000-4 Wieszaki na odzież
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
3.10 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.11 Nie przewiduje się ustanowienia aukcji ani dynamicznego systemu zakupów czy tez przeprowadzenia licytacji elektronicznej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

Stryszawa 17
Stryszawa 34-205
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Meble

» Dane nabywcy

Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
Stryszawa 34-205
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się