Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę udostępnienia systemu do zarządzania wizytami klientów w punktach obsługi Urzędu Miasta Olsztyna.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę centralnego systemu do zarządzania obsługą klientów w punktach obsługi klienta Urzędu Miasta Olsztyna, obejmujące oddanie Zamawiającemu do korzystania urządzeń wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym, w tym serwera i urządzeń oraz świadczenie usługi zapewnienia możliwości korzystania z oprogramowania w modelu SaaS /kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne, 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego/.
2. Wykonawca będzie świadczył również asystę techniczną dla wszystkich elementów objętych przedmiotem zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy, od momentu odbioru Systemu przez Zamawiającego do końca okresu obowiązywania umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz umowie.
3. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.
5. Wartość szacunkowa zamówienia podstawowego (bez VAT) wynosi: 274 180,00 PLN, co stanowi równowartość: 64 221,30 EURO, wartość zamówienia objętego prawem opcji, o którym jest mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp wynosi: 7 128,00 PLN, co stanowi równowartość: 1 669,59 EURO
6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz jego sposób realizacji określa SIWZ i wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) oraz załącznikiem nr 2 (szczegółowy opis asysty technicznej oraz obsługi serwisowej sprzętu, serwera i systemu).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2021 | 11:00


» Lokalizacja

pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Infrastruktura i urządzenia sieciowe
  • Infrastruktura telekomunikacyjna
  • Licencje i oprogramowanie
  • Pamięci przenośne
  • Sprzęt i akcesoria telekomunikacyjne
  • Sprzęt, akcesoria komputerowe i części
  • Usługi internetowe i telefoniczne
  • Usługi opracowywania oprogramowania
  • Usługi wdrożeniowe
  • Utrzymanie i serwis

» Dane nabywcy

Gmina Olsztyn
pl. Jana Pawła II 1
Olsztyn 10-101
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się