„Remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów”.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe jezdni, chodników oraz naprawa przełomów na drogach administrowanych przez Urząd Miasta Knurów.
2. Zakres rzeczowy remontu cząstkowego jezdni i chodników.
1) Remont – usuwanie ubytków w jezdni asfaltowej:
nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem regularnych kształtów, odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia i oczyszczenie uszkodzonego miejsca, posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową, rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej w dwóch warstwach – 5 cm i 5 cm, mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej, posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem, uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póżn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
2) Remont – usuwanie wyboi, powierzchni spękanych i zaniżeń w jezdni asfaltowej:
wykonanie nacięć w jezdni asfaltowej w miejscach uprzednio wyznaczonych, odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia i oczyszczenie uszkodzonego miejsca, odspojenie 10-cio centymetrowej wierzchniej warstwy podbudowy mocno zanieczyszczonej gruntem, oczyszczenie i wykonanie jej wzmocnienia, polegającego na ułożeniu nowej warstwy tłucznia grubości 10 cm, bądź wyrównanie miejsc z ubytkami tłucznia do wymaganej niwelety, rozścielenie mieszanki mineralno - bitumicznej grubości 5 cm, mechaniczne zagęszczenie ułożonej mieszanki przy użyciu walca lub płyty wibracyjnej, posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie kruszywem, uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z póżn. zm.) i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
3) Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń zlokalizowanych w jezdni:
regulacja wpustów ulicznych
regulacja włazów kanałowych
cięcie piłą nawierzchni asfaltowej i betonowej do głębokości 10 cm.
3. Zakres rzeczowy zamówienia realizowany będzie w miarę potrzeb, na podstawie wskazań Zamawiającego wg wzoru, który stanowi załączniki nr 1 do wzoru umowy.
4. Terminy przystąpienia do wykonania prac na podstawie otrzymanych od Zamawiającego zleceń zawierających wskazanie wykonania prac określonych w § 1 ust 2 wzoru umowy:
1) przystąpienie do zleconych prac w trybie zwykłym:
a) w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, licząc od daty przekazania zlecenia Wykonawcy;
b) maksymalny czas na przystąpienie do zleconych prac nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni od daty przekazania zlecenia;
c) przekazanie zlecenia będzie się odbywać każdorazowo w siedzibie Zamawiającego, a jeżeli nie jest to możliwe, przesyłane będzie e-mailem lub faksem;
2) przystąpienie do zleconych prac w trybie awaryjnym, tj. w przypadku uszkodzenia jezdni typu głęboki ubytek lub wyrwa, zapadnęcie się kraty ściekowej, włazu kanalizacji, zagrażających bezpieczeństwu ruchu (kwalifikuje każdorazowo Zamawiający):
a) oznakowanie wskazanego miejsca w czasie do 2 godzin od przyjęcia telefonicznego zgłoszenia;
b) naprawa do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot prac określony każdorazowo w zleceniu w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wzoru umowy, na okres zadeklarowany w ofercie, nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesiący, zgodnie z warunkami gwarancji określonymi w załączniku nr 2 do wzoru umowy.
6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SIWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.01.2021 | 10:00


» Lokalizacja

ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi drogowe i kolejowe

» Dane nabywcy

Gmina Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
Knurów 44-190
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się