Dostawa i zakup paliwa – olej napędowy ON

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są bieżące dostawy oleju napędowego, sukcesywnie w ilościach każdorazowo uzgodnionych z zamawiającym.
2. Każda dostawa winna być przelana do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby spółki w obecności pracownika Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Suszu.
3. Minimalna jednorazowa dostawa oleju napędowego wynosi 1000 litrów.
4. Składanie zamówień odbywać się będzie w dni robocze w godzinach pracy zamawiającego tj. 7:00 do 15:00.
5. Olej napędowy musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2015.1680), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych (Dz.U.2017.247) oraz wymagania Polskiej Normy PN-EN 590 – Paliwa do pojazdów samochodowych – Oleje napędowe - Wymagania i metody badań
6. Olej napędowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych.
7. Szacunkowe zamówienie obejmować będzie zakup około 40 000 litrów oleju napędowego. Wskazana wartość jest prognozowanym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresie realizacji umowy. Minimalny zakres ilości zamawianego paliwa wynosi 30 000 litrów w ciągu roku 2021.
8. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości oleju napędowego.
9. Dostawa paliwa będzie dokonywana w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Dostawa oleju napędowego realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję dostarczonego paliwa z podaniem ilości oleju napędowego, ceny 1 litra, wartości. Zestawienie to będzie dołączane do faktury. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie w cyklach miesięcznych na podstawie faktury VAT wystawionej w ostatnim dniu danego miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. W przypadku niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy ilości paliw wskazanych w SIWZ, Zamawiający ma prawo do rezygnacji z dalszych dostaw paliwa, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.
11. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia własnym transportem na swój koszt do miejsca wskazanego przez zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Kajki 9
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa płynne

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Kajki 9
Susz 14-240
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się