„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej czynnej - całodobowej do punktów poboru energii szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r, jeśli umożliwią dotrzymania terminów względy formalne.
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 947 632 kWh i jest jedynie przybliżoną ilością zapotrzebowania, która w trakcie wykonywania umowy, może ulec zmianie. Faktyczne zapotrzebowanie na energię elektryczną, czyli mniejsze lub większe, uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców. Ewentualna zmiana ilości zakupionej energii, w szczególności spowodowana zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla poszczególnych Odbiorców, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE nie będą skutkować obciążeniem Zamawiającego ani odbiorców dodatkowymi kosztami.
3. Poszczególni Odbiorcy uprawnieni są do zmiany ilości PPE tzn.: zmniejszenia lub zwiększenia
w stosunku do ilości wskazanej w załączniku nr 6 do SIWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie odbiorcy złożone Wykonawcy.
4. Faktyczna ilość pobranej przez Odbiorców energii elektrycznej ustalana będzie i rozliczana na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach poboru według cen określonych w ofercie, które będą obowiązywały przez cały okres trwania zawartej umowy.
5. Zamawiający, Gmina Przyłęk, w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych. Zamawiający jest odpowiedzialny za rozliczenie podatku od towarów i usług w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych. Wykonawca zobowiązany będzie wystawiać odrębne faktury (podając NIP podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie podatku od towarów i usług) dla poszczególnych Odbiorców wymienionych poniżej oraz dostarczać wystawione faktury do ich siedziby:
a) Urząd Gminy Przyłęk, 26-704 Przyłęk,
b) Samorządowy Klub Dziecięcy „Żółwik” w Mszadli Starej, Mszadla Stara 38A, 26-704 Przyłęk,
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przyłęku, Przyłęk 142, 26-704 Przyłęk,
d) Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie, Babin, 26-704 Przyłęk,
e) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą, Grabów nad Wisłą 57, 26-704 Przyłęk,
f) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy”, Łaguszów, 26-704 Przyłęk,
g) Gminna Biblioteka Przyłęk, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk.
6. Okres rozliczeniowy za pobraną energię czynną tożsamy będzie z okresem rozliczeniowym stosowanym dla PPE Odbiorcy przez OSD. Dla pełnej czytelności wystawianych faktur okresy rozliczeniowe muszą pokrywać się z okresami odczytów dokonywanych przez OSD dla poszczególnych PPE.
7. W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarte zostaną oddzielne umowy na zakup energii elektrycznej dla poszczególnych Odbiorców. Aktualne umowy są rozdzielone (oddzielna umowa na zakup energii i oddzielna na usługę dystrybucyjną) z wyjątkiem jednego punktu poboru (PL_ZEOD_1436100133_91), który posiada umowę kompleksową. Umowy dystrybucji
z lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej OSD (PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna) są zawarte na czas nieokreślony oddzielnie przez poszczególnych Odbiorców.
W przypadku punktu poboru z umową kompleksową, Zamawiający wypowiedział aktualną umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 31.03.2021 r. Usługa sprzedaży energii elektrycznej dla tego punktu będzie świadczona od 01.04.2021 r. Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia do OSD o zawarcie umowy dystrybucyjnej dla ww. punktu poboru z umową kompleksową działając w imieniu Zamawiającego.
8. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych przez poszczególnych Odbiorców wymienionych w pkt 5 zgodnie z przyporządkowanymi PPE,
a operatorem systemu dystrybucyjnego OSD.
9. Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu własnym i Odbiorców umowy sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. Wykonawca zobowiązany będzie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy dla poszczególnych Odbiorców. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca będzie zobowiązany
do poinformowania Zamawiającego i Odbiorców o zaistniałym fakcie na piśmie.
11. W przypadku braku ważnych umów dystrybucyjnych, Wykonawca zobowiązany będzie w oparciu o udzielone pełnomocnictwa do złożenia w imieniu Odbiorców wymienionych w pkt 5, wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz złożenia wymaganego przez OSD oświadczenia lub zawarcia umów.
12. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru w terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez Odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej.
13. Zamawiający informuje, że po raz kolejny przeprowadza procedurę wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w imieniu własnym i jednostek organizacyjnych.
14. Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia postępowania obowiązują umowy:
a) rozdzielone na czas określony do 31.12.2020 r. zawarte z PGE Obrót S.A.;
b) kompleksowe na czas nieokreślony (z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia) zawarte z PGE Obrót S.A. dla PPE o nr PL_ZEOD_1436100133_91);
c) rozdzielone na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna na dystrybucję energii elektrycznej.
15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz Odbiorców, punktów poboru itp. zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, stanowiący integralną część niniejszego SIWZ.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formularzu ofertowym, że
w przypadku wyboru jego oferty i podpisania umowy będzie posiadał zawartą umowę generalną OSD, umożliwiającą sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Odbiorców za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD przez okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. (jeśli względy formalne umożliwią dotrzymanie terminu rozpoczęcia sprzedaży).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

- -
Przyłęk 26-704
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Paliwa gazowe
  • Paliwa jądrowe
  • Paliwa płynne
  • Węgiel, brykiet, koks, torf i produkty koksownicze
  • Energia elektryczna i cieplna

» Dane nabywcy

Gmina Przyłęk
- -
Przyłęk 26-704
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się