Dostawa polielektrolitu (proszek) w ilości do 28,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżąca, sukcesywna dostawa: polielektrolitu (proszek) w ilości do 28,00 Mg stosowanego do odwadniania osadu przefermentowanego na prasach taśmowych dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
2. Ilości wskazane w pkt 1 są ilościami, jakie Zamawiający przewiduje do wykorzystania w okresie obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest konieczność przeprowadzenia testów.
4. Dostawa polimerów powinna być realizowana samochodami z windą na europaletach na adres:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa

5. W cenie polielektrolitów należy uwzględnić zarówno koszty transportu jak i rozładunku polielektrolitów na terenie oczyszczalni tj. opuszczenie towaru przy pomocy windy samochodowej na poziom nawierzchni, na której znajduje się samochód.
6. Przedmiot zamówienia powinien posiadać kartę charakterystyki substancji chemicznej oraz certyfikaty świadczące o jakości oferowanego polielektrolitu.
7. Szczegółowe parametry oraz wymagania, które powinny spełniać dostarczane Polielektrolity oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia określone są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania stałej kontroli ww. parametrów.
V. PRZEPROWADZENIE TESTÓW
1. Przed przystąpieniem do testów przedstawiciel Wykonawcy jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania Procedury bezpieczeństwa (załącznik nr 12 do SIWZ).
2. Warunki przeprowadzenia testów na prasach taśmowych.
Parametry osadu przefermentowanego:
ok. 1,8 ÷ 3 % suchej masy,
ok. 60 % substancji organicznych,
odczyn pH około 7,5 ± 0,5.
Oferenci przed przystąpieniem do testów na skalę techniczną winni dokonać doboru polielektrolitów potrzebnych w procesie odwadniania osadów uwzględniając rozwiązania technologiczne i rzeczywistą charakterystykę osadów Zamawiającego. W tym celu Zamawiający na wniosek Oferenta udostępni próby osadu przefermentowanego dla przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
3. Odwadnianie osadu przefermentowanego na prasie taśmowej firmy Klein w warunkach eksploatacyjnych, przy wymaganych założeniach:
a) podczas prób prasa taśmowa pracować będzie przy parametrach:
- wydajność (dopływ osadu przefermentowanego) 8,0 ÷ 11,5 m3/h, według zaleceń Wykonawcy,
- prędkość przesuwu taśmy ustawiona na stałe (niezmiennie przez cały okres prób) potencjometrem regulacyjnym na wartość 320,
- naprężenie górnej i dolnej taśmy (docisk klinowy) ustawione na stałe (niezmiennie przez cały okres prób) na wartość w przedziale 3,9 – 4,1 bara poprzez reduktory ciśnienia zainstalowane lokalnie przy prasie,
b) wymagane minimalne odwodnienie osadu: 20 % s. m.,
c) zawartość zawiesin w filtracie /odcieku < 500 mg/l,
d) miejsce poboru próby: wylot z prasy,
e) ustawienie pompy polielektrolitu przez Wykonawcę. Wykonawca dobierze optymalną dawkę polielektrolitu (na pompie dozującej) i będzie dążyć do uzyskania wymaganego odwodnienia osadu,
f) stężenie polielektrolitu: według zaleceń Wykonawcy,
g) podczas trwania testu, tj. regulacji (optymalizacji) pracy prasy oraz podczas wykonywania właściwych badań do przetargu obowiązuje zakaz regulacji prędkości przesuwu taśmy oraz docisku taśmy przez prowadzącego testy,
h) podczas trwania testu dokonany zostanie przez pracownika Laboratorium (co ½ godziny) trzykrotny pobór prób osadu dopływającego do prasy i osadu odwodnionego (po prasie) w celu zbadania zawartości suchej masy w laboratorium zakładowym znajdującym się na terenie oczyszczalni ścieków,
i) od momentu pobrania pierwszych próbek do badań obowiązuje zakaz zmiany parametrów nastawionych urządzeń do czasu zakończenia testu,
j) całkowity czas przeprowadzenia próby - równy czasowi zużycia dwóch zbiorników zarobowych (ok. 2 x 25 kg proszku), z których pierwszy wykorzystany zostanie na regulację - optymalizację pracy prasy, a następny na wykonanie wymaganych badań do przetargu (na przedstawienie uzyskanych wyników),
k) próby mogą być przeprowadzane od godz. 7:00 do godz. 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
4. W ofercie należy podać:
- koszt netto i brutto dostawy 28 Mg polimeru,
- ceny jednostkowe (zł/kg) oferowanego polielektrolitu,
- jednostkowy koszt odwadniania – (Kodw.).
5. Określenie kosztu odwadniania 1 tony suchej masy osadu przefermentowanego (Kodw.) – zł netto:
Kodw. = D * Cj
gdzie: Cj – cena jednostkowa netto oferowanego polielektrolitu do odwadniania w zł/kg;
D – dawka polielektrolitu potrzebna do odwadniania 1 tony suchej masy osadu przefermentowanego w kg.
6. Ceny jednostkowe podane przez oferenta powinny być stałe przez cały okres trwania umowy.

VI. TERMIN PRZEPROWADZENIA TESTÓW
1. Przeprowadzenie testów odwadniania osadu przefermentowanego na oczyszczalni będzie możliwe w dniach: od 07 grudnia 2020 roku do 18 grudnia 2020 roku.
2. Dokładny termin przeprowadzenia testów należy ustalić telefonicznie z:
Pracownikiem Wydziału Technologii i Ochrony Środowiska – Piotr Swołek, tel.34/361-88-71 wew. 143; tel. kom - 509 819 332.
3. W badaniach ze strony Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. będą uczestniczyć:
- Pracownik Wydziału Technologii i Ochrony Środowiska (ŚT),
- Pracownik Wydziału Głównego Energetyka (TEN),
- Pracownik Laboratorium (ŚL),
- Pracownik obsługi.
4. Po zakończeniu próby Wykonawca wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego spisze protokół (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ), który potwierdzi uzyskane efekty i zastosowaną dawkę polielektrolitu. Sporządzony wspólnie z Zamawiającym protokół należy dołączyć do oferty.
5. Zamawiający dopuszcza próby techniczne z użyciem jednego dobranego wcześniej polielektrolitu do odwadniania osadu.
6. Oferowane produkty handlowe mają posiadać zawartość substancji aktywnej zgodną z deklarowaną przez producenta. Z każdej partii testowanych przez Oferenta polimerów będzie pobrana próbka polielektrolitu w celu porównania zgodności stężenia substancji aktywnej z wartością deklarowaną przez Oferenta w produktach handlowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności w zawartości substancji aktywnej w próbkach polielektrolitu z deklarowanymi przez producenta Zamawiający odrzuci taką ofertę

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2020 | 09:30


» Lokalizacja

Srebrna 172/188
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Tworzywa sztuczne

» Dane nabywcy

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.
Srebrna 172/188
Częstochowa 42-202
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Surowce i półprodukty z ostatnich 10 dni.