Budowa oświetlenia przejeść dla pieszych i zatoki autobusowej w Kątach Wrocławskich

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia przejść dla pieszych i zatoki autobusowej w Kątach Wrocławskich z podziałem na trzy zadania:
1.1. Zadanie nr 1 - Przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja i Staszica w Kątach Wrocławskich dz. nr 4, 24,
41 AM-14 obręb Kąty Wrocławskie;
1.2. Zadanie nr 2 - Przejścia dla pieszych na ul. Popiełuszki i ul. Nowowiejskiej w Kątach
Wrocławskich dz. nr 1 AM-7, 1 AM-12 obręb Kąty Wrocławskie
1.3. Zadanie nr 3 - Zatoka autobusowa przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich dz. nr dz. nr 15/9
AM-5, 17 AM-16 obręb Kąty Wrocławskie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia przejeść dla pieszych i zatoki autobusowej w Kątach Wrocławskich w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących opis przedmiotu zamówienia dla każdego z zadania, jako integralnych części specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Prace budowlane polegają głównie na wykonaniu wykopów, ułożeniu kabli zasilających, montażu słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED, rozebraniu i odtworzeniu nawierzchni, wykonaniu wytyczenia geodezyjnego oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz prób i badań elektrycznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorach umów (dla każdego z zadań), stanowiących załącznik nr 5 a, b, c do SIWZ oraz dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarach robót (zw. łącznie dokumentacją techniczną dla każdego z zadań) stanowiących – załącznik nr 6 a, b, c do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Gmina Kąty Wrocławskie
ul. Rynek Ratusz 1
Kąty Wrocławskie 55-080
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się