Budowa oczyszczalni ścieków w m. Bszewice, gm. Gryfice

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka starej i budowa oczyszczalni ścieków w Baszewicach, Gmina Gryfice, działka nr 10/4, obręb Baszewice.
2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, stanowiąca załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Przedmiot umowy nie obejmuje istniejącej przepompowni ścieków.
4. Podane w dokumentacji przetargowej nazwy własne są przykładowe. Dopuszcza się stosowanie technologii, urządzeń i materiałów równoważnych w stosunku do przywołanych w dokumentacji przetargowej. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane przykładowo jako nazwy własne w dokumentacji technicznej.
5. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie wartości RLM do poziomu 90. Ustalono go biorąc pod uwagę faktyczną ilość mieszkańców (ilość 103 osób - informacja z biura meldunkowego) , którzy mają być obsługiwani przez oczyszczalnię powiększony o możliwy przyrost zakwaterowania.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych, bez konieczności składania oferty zasadniczej. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
8. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających Wykonawca ma obowiązek kalkulacji szczegółowej kosztów według nośników cenotwórczych zastosowanych do przygotowania kosztorysu szczegółowego złożonego w postępowaniu przetargowym, w razie konieczności uzupełnionych o stawki jednostkowe minimalne publikowane w Sekocenbudzie aktualnego na dzień złożenia kosztorysu.
9. Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za roboty zaniechane, nie wykonane, wycenione wg składników cenotwórczych oraz cen materiałów zawartych w ofercie Wykonawcy złożonej w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego.
10. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę, jednakże czas wykonania przedmiotu umowy musi obejmować konieczne procedury administracyjne do czasu rozruchu i osiągnięcia efektów ekologicznych. W takim przypadku zamawiający wymaga przedstawienie dokumentacji do akceptacji zamawiającego przed następnym etapem działań.
11. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót podwykonawcom tylko za zgodą Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców. W przypadku braku powyższych informacji, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie osobiście (siłami własnymi) bez udziału podwykonawcy.
13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 SIWZ.
14. W przypadku zlecenia robót podwykonawcom, rozliczenia finansowe za wykonane roboty Zamawiający dokona bezpośrednio z podwykonawcą.
15. Kierowanie robotami będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie przetargowej a także w trakcie trwania budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego.
16. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
17. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i dostarczenia zamawiającemu przed końcowym odbiorem robót dokumentację powykonawczą, dokumentację technologiczną i dokumentację rozruchową.
18. Wymagany okres gwarancji zgodnie ze złożoną ofertą.
19. Kod CPV : 45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Zielona 5
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
ul. Zielona 5
Gryfice 72-300
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się