Wykonywanie usług polegających na wnoszeniu, przenoszeniu, przewożeniu do/z archiwum Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dokumentów (np. teczki i segregatory), przenoszeniu mebli biurowych takich jak: szafy, szafki, biurka, krzesła itp. oraz sprzętu biurowego takiego jak: niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp. w poszczególnych siedzibach Zamawi

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na wnoszeniu, przenoszeniu, przewożeniu do/z archiwum Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dokumentów (np. teczki i segregatory), przenoszeniu mebli biurowych takich jak: szafy, szafki, biurka, krzesła itp. oraz sprzętu biurowego takiego jak: niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp. w poszczególnych siedzibach Zamawiającego oraz ich przenoszeniu i przewożeniu pomiędzy siedzibami Zamawiającego. 3.2. W ramach czynności, o których mowa w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji, Wykonawca zobowiązany będzie między innymi do: - demontażu i późniejszym montażu mebli, półek, itp., - odłączania od zasilania sprzętu typu niszczarki, faksy, kopiarki, drukarki, komputery itp., - pakowania i późniejszego rozpakowania i układania dokumentów i innych drobnych przedmiotów, - przenoszenia i przewożenia własnym transportem Wykonawcy wskazanych rzeczy, o których mowa w pkt 3.1. niniejszej specyfikacji, na terenie siedzib ZGN i pomiędzy siedzibami. Wykonawca musi się zobowiązać do posiadania własnych worków, pudeł itp. pojemników niezbędnych do przenoszenia dokumentów. 3.2.1. Wykaz siedzib ZGN stanowi Rozdział IV SIWZ. 3.3. Usługi transportowe odbywać się będą na odrębne zlecenia wystawiane Wykonawcy przez Zamawiającego i będą wykonywane w miarę konieczności ich wykonywania. 3.3.1. W ramach każdego zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wskazanych w nim czynności. 3.3.2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia pracowników Zamawiającego oraz nie zlecać wykonywania przedmiotu zamówienia osobom trzecim. 3.4. Zlecenia, w oparciu o które dokonywane będą usługi transportowe, przekazywane będą Wykonawcy pisemnie (e-mailem lub faxem) ewentualnie telefonicznie na co najmniej 2 dni przed terminem wykonania usługi. 3.4.1. W zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. i 3.4. SIWZ, określony będzie zakres usługi i dzień jej wykonania. 3.5. Za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania zamówienia całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną ponosi Wykonawca. 3.6. Czynności, o których mowa w pkt 3.1., 3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi i Istotnych postanowień umowy, stanowiących Rozdział III specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3.6.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: a. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: aa) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, bb) powierzenia podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji ,gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy przedmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

02-660 Warszawa


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi kurierskie i pocztowe
  • Usługi transportowe, logistyczne, spedycyjne i magazynowe
  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ul. Irysowa 19
02-660 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się