„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY JASIEŃ”

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień, której zakres obejmuje:
1. budowę sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w m. Jasień przy ul. Żarskiej, Bocianiej, Żurawiej w Jasieniu – w formule zaprojektuj i wybuduj;
2. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaryszów – w formule zaprojektuj i wybuduj;
3. rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie Gmina Jasień

II. Przedmiot zamówienia zostaje podzielony na trzy części:

1. CZEŚĆ I: Sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków dla uzbrojenia działek przeznaczonych pod budowę mieszkalną przy ul. Żarskiej, Bocianiej, Żurawiej w Jasieniu – w formule zaprojektuj

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac związanych z budową systemu kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym umożliwiający odbiór nieczystości płynnych od mieszkańców działek nr 2006/5, 2006/10, 2006/17 i 2006/26 przy ul. Żarskiej i Żurawiej w Jasieniu. Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów:
- budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV Ø200 długości ok. 470 m, przyłączy kanalizacyjnych do granic działek przyszłych odbiorców z rur PCV Ø160 o łącznej długości ok. 20 m; liczba przyłączy – 4 szt.
- budowa kanalizacji tłocznej z rur PE Ø110 długości ok. 10 m.
- budowa przepompowni ścieków, zbierającej nieczystości płynne z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i pompujących je do kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej, opracowywanej wg oddzielnego projektu.

Uwaga: Wymienione wyżej długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu opracowania. Ostateczne wartości w zakresie średnic oraz długości sieci ustali Wykonawca w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Zamówienie obejmuje m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
- obsługę geodezyjną; mapa do celów projektowych, wytyczenie rurociągów, inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
- wykonanie przepompowni ścieków,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej sieci kanalizacyjnej w użytkowanie,
- nadzór autorski projektanta.

Opis przedmiotu zamówienia Części I przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załączniku nr 6A do SIWZ oraz Załączniku nr 12.

2. CZEŚĆ II: Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaryszów – w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla mieszkańców zamieszkujących budynki w zabudowie szeregowej nr 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 30/1, 30/2, 30/3 i 30/4 w miejscowości Jaryszów Gmina Jasień. Inwestycja realizowana będzie na działce nr 10/45. Oczyszczalnia zostanie przyłączona poprzez studzienkę do istniejącego rurociągu odprowadzającego ścieki z powyższych budynków.
Realizacja zamówienia wymaga zaprojektowania i wykonania następujących elementów:
- Zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków
- Poletko rozsączające w nasypie
- Kolektory ścieków surowych i oczyszczonych
- Przepompownia ścieków oczyszczonych
Uwaga: Wymienione wyżej rozwiązania są rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora zadania opartymi na podstawie wiedzy jaką Zamawiający posiada o warunkach gruntowo-wodnych panujących w obrębie planowanej inwestycji. Ostateczne rozwiązanie odnośnie umieszczenia poletka w nasypie i konieczności montażu przepompowni ustali Wykonawca w oparciu o opinię geologiczną, którą winien jest uzyskać przed przystąpieniem do prac projektowych. Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
Zamówienie obejmuje m.in:
- opracowanie opinii geologicznej na temat warunków gruntowo-wodnych panujących w obrębie planowanej inwestycji,
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
- obsługę geodezyjną; mapa do celów projektowych, wytyczenie urządzeń i rurociągów, inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanej sieci kanalizacyjnej w użytkowanie,
- nadzór autorski projektanta

Opis przedmiotu zamówienia Części II przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załączniku nr 6B do SIWZ oraz Załączniku nr 12.

3. CZEŚĆ III: Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie Gmina Jasień– w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PCV Ø110 mm, do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie.
Inwestycja ma na celu poprawę jakości życia wszystkich użytkowników cmentarza oraz bezpieczeństwa p/poż. na rozpatrywanym terenie.
Projektowana sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania norm: PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.
Rury stosowane do budowy wodociągu muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z aprobatą, decyzję o stosowaniu ich w budownictwie oraz opinię PZH o dopuszczeniu ich do przesyłu wody dla celów pitnych.

Zamówienie obejmuje m.in.:
- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę,
- obsługę geodezyjną; mapa do celów projektowych, wytyczenie wodociągu, inwentaryzacja powykonawcza,
- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,
- wykonanie przyłącza do cmentarza wraz z montażem zestawu wodomierzowego i zaworu czerpalnego,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem rozbudowanej sieci wodociągowej w użytkowanie,
- nadzór autorski projektanta.

Opis przedmiotu zamówienia Części III przedstawiony został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załączniku nr 6C do SIWZ oraz Załączniku nr 12.

III. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jasień" związanego z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

• Zadanie – Część I zostało określone w Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania „Sieć kanalizacyjna z przepompownią ścieków w m. Jasień przy ul. Żarskiej, Bocianiej, Żurawiej w Jasieniu” i koncepcji poprowadzenia sieci kanalizacyjnej – stanowiącej załączniki nr 12 do SIWZ.
• Zadanie Cześć II zostało określone w Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania „Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków z poletkiem rozsączającym dla budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w miejscowości Jaryszów” i mapie/koncepcji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Jaryszów– stanowiącej załączniki nr 12 do SIWZ.
• Zadanie Cześć III zostało określone w Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej do cmentarza komunalnego w miejscowości Zabłocie Gm. Jasień” i mapie- proponowana trasa sieci wodociągowej (załącznik nr 2 do PFU) – stanowiącej załączniki nr 12 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2020 | 14:00


» Lokalizacja

ul. Kolejowa 9
Jasień 68-320
Województwo: lubuskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Nadzór budowlany i inne usługi budowlane
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe
  • Usługi aranżacji terenów
  • Usługi budowy instalacji
  • Usługi demontażu
  • Usługi drogowe i kolejowe
  • Usługi pogłębiania i regulacji akwenów i cieków wodnych
  • Usługi projektowe
  • Usługi wykończeniowe, budowy i remontu obiektów

» Dane nabywcy

Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jasieniu
ul. Kolejowa 9
Jasień 68-320
Województwo: lubuskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się