Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Trzyciąż na linii komunikacyjnej: Ściborzyce – Małyszyce – Imbramowice – Glanów – Sucha – Podchybie – Trzyciąż – Jangrot – Michałówka

» Opis zapytania

Zamawiający przewiduje do realizacji zamówienia 1 kurs dziennie (pięć dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy) w godzinach: między 6:00 – 7:00 – ze Ściborzyc do Michałówki, powrót między 15:00 – 16:00 z Michałówki do Ściborzyc. Godziny kursów mogą ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania korzystających z komunikacji. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał zamówienia osobiście albo nie będzie korzystał z podwykonawców lecz do wykonania zamówienia będzie zatrudniał osoby (na stanowisku kierowca), Zamawiający wymaga aby formą zatrudnienia było zatrudnienie tej osoby (na stanowisku kierowca) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu Pracy. Do wyceny należy przyjąć długość trasy Ściborzyce – Michałówka i z powrotem tj. odcinek 50 km. W ofercie należy podać kwotę opłaty przewozu za 1 km trasy oraz łączną wartość zamówienia tj. na rok 2021 zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Wysokość opłaty przysługująca za wykonanie umowy ustalona będzie wyłącznie w oparciu o przejechane kilometry na trasie objętej zamówieniem. Wszelkie koszty związane z organizacją przewozów ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do: zgodnego z przepisami wykonywania przedmiotu umowy, uzgadniania z Zamawiającym rozkładu jazdy, prawidłowego oznaczenia przystanków i pojazdów oraz wywieszania aktualnego rozkładu jazdy i cennika, pobierania opłaty za przejazd w wysokości nie wyższej niż zastrzeżona przez Zamawiającego oraz respektowania ulg ustawowych na przejazdy. Szczegółowy rozkład kursów dziennych zostanie ustalony po wyborze oferty.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 12:00


» Lokalizacja

Leśna 4
Trzyciąż 32-353
Województwo: małopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi transportu pasażerskiego

» Dane nabywcy

Gmina Trzyciąż
Leśna 4
Trzyciąż 32-353
Województwo: małopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się