Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): fartuchy medyczne niejałowe i maski medyczne, elektrody do EKG

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): fartuchy medyczne niejałowe i maski medyczne, elektrody do EKG
1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się taką, która obejmuje jedno pełne zadanie. Opis części zamówienia w podziale na zadania:
1.2.1. Zadanie 1: Materiały opatrunkowe
1.2.2. Zadanie 2: Preparat do przemywania ran
1.2.3. Zadanie 3: Pieluchomajtki
1.2.4. Zadanie 4: Środki myjąco - dezynfekcyjne do narzędzi
1.2.5. Zadanie 5: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.1
1.2.6. Zadanie 6: Środki dezynfekcyjne do powierzchni cz.1
1.2.7. Zadanie 7: Środki myjąco -dezynfekcyjne do odkażania rąk
1.2.8. Zadanie 8: Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
1.2.9. Zadanie 9: Higiena ciała
1.2.10. Zadanie 10: Rękawice
1.2.11. Zadanie 11 Nici chirurgiczne
1.2.12. Zadanie 12: Nici chirurgiczne typu AMIFIL M, PETERGLYD
1.2.13. Zadanie 13: Elektrody do EKG (uzupełnienie materiały j. u.)
1.2.14. Zadanie 14: Fartuchy medyczne niejałowe i maski medyczne (uzupełnienie materiały j. u.)
1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ „ Formularz cenowy” stanowiący również załącznik do umowy.
1.4. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie zadań
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
2.1. Dotyczy zadania 1:Warunki:
2.1.1. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów medycznych stanowiących przedmiot oferty pod postacią Raportu z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji, wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z PN - EN ISO 17665-1 dla wyrobów sterylizowanych parą wodną
2.2. Dotyczy zadania 4,5.6,7,8:Warunki:
2.2.1. Wymagane Karty charakterystyki powinny:
2.2.1.1. zawierać jednoznaczne i zwięzłe stwierdzenia napisane językiem prostym i zrozumiałym,
2.2.1.2. zawierać 16 obowiązkowych punktów zgodnie z rozporządzeniem.
2.3. Dotyczy zadania 13-14:Warunki
2.3.1. Były zgodne z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 186)) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie,
2.4. Dostawy cząstkowe przedmiotu zamówienia Wykonawca winien realizować na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w Braniewie przy ulicy Moniuszki 13 ( Apteka).
2.5. Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w załączniku nr 2 do SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza składania ofert równoważnych. Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia o parametrach takich samych jak opisane w Załączniku nr 2 SIWZ lub o parametrach wyższych. Dokonanie równoważności przedmiotu spoczywa na Wykonawcy”
2.6. Dopuszcza się inne opakowania niż zostały określone w formularzach cenowych pod warunkiem odpowiedniego ich przeliczenia do potrzeb Zamawiającego
Wykonawca winien powiadamiać Zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach przedmiotu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Moniuszki 13
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
ul. Moniuszki 13
Braniewo 14-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się