Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w budynku Obwodu Drogowego w Choszcznie, Baczyn 4.
2. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale C SIWZ.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, wszystkich osób, wykonujących czynności objęte zakresem zamówienia, tj. polegające na pracy wykonywanej wysiłkiem fizycznym, jeżeli wykonywanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.12.2020 | 13:50


» Lokalizacja

ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi sprzątania

» Dane nabywcy

Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Szczecińska 31
Koszalin 75-122
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się