Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie w roku 2021

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych różnych grup towarowych do czterech żłobków miejskich:
Żłobka Miejskiego Nr 1 w Olsztynie przy ul. Herberta 2b, 10-686 Olsztyn
Żłobka Miejskiego Nr 2 w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 47, 10-437 Olsztyn
Żłobka Miejskiego Nr 3 w Olsztynie przy ul. Mochnackiego 37, 10-036 Olsztyn
Żłobka Miejskiego Nr 4 w Olsztynie przy ul. Wyspiańskiego 2, 10-287 Olsztyn
od dnia 02.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. wg. indywidualnych zapotrzebowań zgłaszanych telefonicznie przez uprawnionych pracowników zamawiającego. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia szczegółowo wymieniono i opisano w formularzach cenowych dla każdej części zamówienia stanowiących załączniki nr 1 do formularza oferty.
2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:
Część I – artykuły spożywcze różne
Cześć II - nabiał (mleko i przetwory mleczarskie)
Cześć III - mrożonki
Cześć IV - pieczywo
Cześć V – jaja kurze konsumpcyjne
Cześć VI - mięso wołowo -wieprzowe
Cześć VII – mięso drobiowe
Cześć VIII - wędliny

3. W zakresie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, by:
- artykuły żywnościowe w każdej grupie towarowej (w części zamówienia) były wysokiej jakości w gat. I, ponieważ przeznaczone są do żywienia dzieci do lat 3.
- dostawy były realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.)
oraz zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcji.
- Wykonawca dysponował samochodem /samochodami dostawczymi spełniającymi wymogi sanitarne dotyczące przewozu żywności odpowiednie dla każdej grupy żywności poświadczone decyzją wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.
- Wykonawca dostarczał przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach określonych
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia.
- Wykonawca realizował każde zamówienie, również te o niskiej wartości.
- Wykonawca przekazał numery telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

Wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz informacje
w formularzach cenowych określają standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Część I – artykuły spożywcze różne
1.Wymaga się, by oferowane produkty były wysokiej jakości w gat. I, ponieważ przeznaczone są do żywienia dzieci do lat 3, by były dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz.U. Nr 31 poz. 265
z 2005 r.)
2. Oferowane artykuły żywnościowe powinny charakteryzować się wysoką jakością i powinny posiadać termin przydatności do spożycia maksymalny dla danego produktu.
3. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach detalicznych.
4. Każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwę surowca, ilość sztuk, klask jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania.
5. Opakowania artykułów – słoiki szklane, torebki papierowe, kartony, torby foliowe muszą być odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe i szczelne.
6. Smak i zapach oferowanych produktów powinien być charakterystyczny dla danego artykułu bez obcych posmaków czy zapachów.
7. Nazwy producentów umieszczone w formularzu cenowym wskazują na produkty,
które odpowiadają specyficznym potrzebom zamawiającego i są wypróbowanej, dobrej jakości.
8. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP.
9. Wielkość zamówienia określona jest w załączniku nr 1a do formularza oferty.
10. Wykonawca dostarczy artykuły spożywcze w ilościach i rodzajach określonych
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.
Cześć II - nabiał (mleko i przetwory mleczarskie)
1.Wymaga się by oferowane produkty był dopuszczone do obrotu i spełniały wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz. U Nr 31 poz. 265 z 2005 r.) mleko i przetwory mleczarskie wysokiej jakości w gat. I, ponieważ przeznaczone są
do żywienia dzieci do lat 3.
2. Oferowane produkty powinny być wysokiej jakości bez zanieczyszczeń mikrobiologicznych
i bakterii chorobotwórczych.
3. Mleko i przetwory mleczarskie powinny pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać termin przydatności do spożycia w chwili dostawy nie krótszy niż 5 dni przed jego upływem.
4. Artykuły powinny być dostarczane w opakowaniach detalicznych o gramaturze nie niższej
niż przewidziana w załączniku nr 1b do formularza oferty.
5. Każde opakowanie powinno zawierać nazwę i adres producenta, klasa jakości, datę produkcji, datę przydatności do spożycia, warunki przechowywania.
6. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP, do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, który powinien posiadać
na sobie czysty fartuch
7. Wielkość zamówienia określona w załączniku nr 1b do formularza oferty.
8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach określonych
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia w godzinach określonych w umowie, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.

Cześć III – mrożonki owocowo warzywne i rybne
1. Wymaga się, by mrożonki owocowe warzywne i rybne były wysokiej jakości w gat. I, ponieważ przeznaczone są do żywienia dzieci do lat 3. Muszą być jednolite odmianowo,
w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, czyste, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, bez uszkodzeń mechanicznych, o równych wymiarach, róże lub owoce nieuszkodzone
o barwie typowej dla danego gatunku i odmiany (z wyjątkiem mieszanek).
2. Opakowanie zewnętrzne – karton + opakowanie wewnętrzne folia, trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nie uszkodzone, temperatura surowca w momencie przyjęcia min – 18 ºC, brak oznak rozmrożenia, brak oznak i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń.
3. W przypadku ryb mrożonych glazurowanych etykieta musi zawierać informację dotyczącą procentowej zawartości ryby.
4. Opakowanie: czyste, nieuszkodzone, szczelne, prawidłowo oznakowane w języku polskim
z podaną procentową zawartością ryby, warstwy filetów przełożone folią, elementy nie posklejane, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, bez konieczności rozmrażania całości.
5. Wielkość zamówienia określona w załączniku nr 1c do formularza oferty.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach określonych
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.
7.Oferowane produkty musza być dopuszczone do obrotu i spełnia wymagania określone
w ustawie o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz. U. Nr 31 poz. 265 z 2005 r.)
Część IV - pieczywo
1. Wymaga się, by oferowane produkty były wysokiej jakości w gat. I, ponieważ przeznaczone są do żywienia dzieci do lat 3 oraz muszą być dopuszczone do obrotu
i spełniać wymagania określone w ustawie o warunkach zdrowotnych i żywienia (Dz. U Nr 31 poz. 265 z 2005 r.).
2. Zamawiający wymaga dostaw pieczywa o gramaturze nie mniejszej niż podana w załączniku nr 2d do SIWZ.
3. Pieczywo i ciasta powinny być wysokiej jakości, bez uszkodzeń, świeże, powinny pochodzić
z bieżącej produkcji.
4. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP, pojemniki do transportu pieczywa czyste, całe, nie uszkodzone. Do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu
oraz książeczka zdrowia kierowcy, który powinien posiadać na sobie czysty fartuch.
5. Wielkość zamówienia określona w załączniku nr 1d do formularza oferty.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach i rodzajach określonych
przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia w godzinach określonych w umowie, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.

Cześć V - jaja kurze konsumpcyjne
1. Jaja świeże, klasa jakości A grupa wagowa L. Skorupa jaja: o normalnym kształcie, czysta, nie uszkodzona.
2. Opakowania: jednorazowe, papierowe wytłaczanki, czyste, każde opakowanie zbiorczo
w przypadku hurtu powinno zawierać nazwę i adres producenta, nazwa surowca, ilość sztuk, klasa jakości, data zniesienia, data przydatności do spożycia, data wysyłki, warunki przechowywania.
3. Data przydatności do spożycia minimum 14 dni od dnia dostawy zamawiającemu.
4. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP, do wglądu książeczka mycia i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, który powinien posiadać
na sobie czysty fartuch.
5. Etykieta zbiorcza powinna zawierać minimum: opis asortymentu, temperaturę przechowywania, datę przydatności do spożycia (nie może przekroczyć daty 28 dni od daty zniesienia jaj) – w przypadku bezpośredniego producenta dopuszczalna faktura zawierająca wymagane dane.
6. Temperatura przewozu jaj w momencie odbioru dostawy 8 – 13 C.
7.Wielkość zamówienia określona w załączniku nr 1e do formularza oferty.
8. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilościach określonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następny po złożeniu zamówienia, bezpośrednio
do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.
Do każdej dostawy należy dołączyć:
handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z Ustawą z dnia 16.12.2005 o produktach pochodzenia zwierzęcego (dz. U. 2005 Nr.17, poz. 127) oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139
z dnia 30.04.2004 r.)
Do wglądu aktualne badania bakteriologiczne jaj i fermy w kierunku salmonelli.

Cześć VII - mięso wołowo - wieprzowe
Cześć VII – mięso drobiowe
Cześć VIII - wędliny
1. Zamawiający wymaga dostaw niektórych rodzajów wędlin w opakowaniu o gramaturze
około 10 dag.
2. Wędliny powinny mieć zapewnioną identyfikowalność (nazwa, wykaz i ilość składników, zawartość netto w opakowaniu, data przydatności do spożycia, warunki przechowywania, firma, adres producenta, inf. odnoszące się do źródła pochodzenia).
3. Mięso wołowo wieprzowe, mięso drobiowe, wędliny musza być muszą być wysokiej jakości, w gatunku I, ponieważ przeznaczone są do żywienia dzieci do lat 3, muszą być świeże, dobrej jakości, pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach).
4. Warunki transportowe muszą być zgodne z zasadami GMP/GHP temperatura surowców
w czasie transportu w zakresie 0 st. C do 4 st. C. Pojemniki do transportu czyste,
nie uszkodzone, zamknięte, prawidłowo oznakowane. Do wglądu książeczka mycia
i dezynfekcji pojazdu oraz książeczka zdrowia kierowcy, który powinien posiadać na sobie czysty fartuch.
Do każdej dostawy należy dołączyć: handlowy dokument identyfikacyjny zgodnie z Ustawą
z dnia 16.12.2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2005 Nr.17, poz. 127)
oraz Rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UEL 139 z dnia 30.04.2004 r.)
5. Wielkość zamówienia określona w załącznikach nr 1f, 1g, 1h do formularza oferty.
6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku
w ilościach i rodzajach określonych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego w dzień następującym po dniu złożenia zamówienia (również w poniedziałki), w godzinach określonych w umowie, bezpośrednio do magazynu żywnościowego do osoby upoważnionej do odbioru.
Podczas realizacji umowy z wybranym w toku postępowania Wykonawcą, Zamawiający będzie szczegółowo kontrolował dostarczane artykuły w celu zapobieżenia wydatkowania środków publicznych na artykuły nie spełniające wymagań pod względem jakości.
Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych asortymentu, według bieżących potrzeb i celowości zakupu, przy czym ogólna wartość przedmiotu zamówienia nie przekroczy kwoty zapisanej w umowie. Wykonawca będzie realizował dostawy (zamówienie) po cenach jednostkowych zawartych w ofercie.

Warunki równoważności:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 do formularza oferty. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podaje opis
ze wskazaniem na typ, nazwy produktów czy pochodzenia to znaczy, że produkty te preferowane są przez Zamawiającego, jednocześnie Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach nie gorszych niż podane w opisie przedmiotem zamówienia.
Wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określają minimalny dopuszczalny standard jakości przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych tj. zaproponowanie produktów innych producentów, o innej nazwie handlowej, które posiadają nie gorsze cechy jakościowe, wydajnościowe, użytkowe, od produktów wskazanych przez Zamawiającego, o walorach nie gorszych niż opisane przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych to po stronie Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Wyspiańskiego 2
Olsztyn 10-287
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Alkohole i produkty tytoniowe
 • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze
 • Grzyby
 • Kawa, herbata, napary
 • Mięso, drób, ryby i owoce morza
 • Nabiał
 • Napoje
 • Pieczywo
 • Produkty skrobiowe
 • Produkty spożywcze dla zwierząt
 • Przetwory owocowe i warzywne
 • Przetwory tłuszczowe
 • Przyprawy i dodatki do dań
 • Słodycze i przekąski

» Dane nabywcy

Zespół Żłobków Miejskich
ul. Wyspiańskiego 2
Olsztyn 10-287
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się