Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tyszowce

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tyszowce w terminie od stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.
Dane dotyczące Gminy Tyszowce, istotne z punktu widzenia zamówienia:
- obszar Gminy Tyszowce wynosi 129,48 km2,
- w skład Gminy Tyszowce wchodzi 20 sołectw:
- Sołectwo Czartowiec obejmuje miejscowość Czartowiec;
- Sołectwo Czartowiec - Kolonia obejmuje miejscowość Czartowiec - Kolonia;
- Sołectwo Czartowczyk obejmuje miejscowość Czartowczyk;
- Sołectwo Czermno obejmuje miejscowość Czermno;
- Sołectwo Kazimierówka obejmuje miejscowość Kazimierówka;
- Sołectwo Klątwy obejmuje miejscowość Klątwy;
- Sołectwo Lipowiec obejmuje miejscowość Lipowiec;
- Sołectwo Podbór obejmuje miejscowości Podbór;
- Sołectwo Marysin obejmuje miejscowość Marysin;
- Sołectwo Mikulin obejmuje miejscowość Mikulin;
- Sołectwo Niedźwiedzia Góra obejmuje miejscowość Niedźwiedzia Góra;
- Sołectwo Perespa obejmuje miejscowość Perespa oraz miejscowość Perespa - Kolonia;
- Sołectwo Przewale obejmuje miejscowość Przewale i jej integralne części: Kolonia Przewale i Zielone;
- Sołectwo Rudka obejmuje miejscowość Rudka;
- Sołectwo Soból obejmuje miejscowość Soból;
- Sołectwo Zamłynie obejmuje miejscowość Zamłynie;
- Sołectwo Wakijów obejmuje miejscowość Wakijów;
- Sołectwo Wojciechówka obejmuje miejscowość Wojciechówka;
- Sołectwo Tyszowce stanowi część miasta Tyszowce oznaczonego, jako Jurydyka, Majdan, Podgórze i obejmującego ulice: Antoniego Łukaszewskiego; Armii Krajowej - numer 15; Czarnieckiego - numery parzyste; Hetmańska; Jurydyka; Kilińskiego; Konfederacji Tyszowieckiej; Kościelna; Nadrzeczna; Niezgody; 3 Maja - numery parzyste; Ogrodowa; Partyzantów; Podgórze; Rynek; Sportowa; Szewska; Szwedzka, Szkolna i Targowa;
- Sołectwo Dębina obejmuje część miasta Tyszowce oznaczonego, jako Dębina i obejmującego ulice: Armii Krajowej od numeru 1 do numeru 13 i od numeru 2 do numeru 10; Czarnieckiego - numery nieparzyste; Jaśminowa; Kątek; Mała; Średnia; 3 Maja - numery nieparzyste; Polna; Słoneczna i Wielka.
Odbiór odpadów winien odbywać się w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Założenia:
1) Liczba osób zamieszkujących w Gminie Tyszowce wynosić będzie ok. 3 885 (taką liczbę osób wykazuje zestawienie na dzień 23 listopada 2020 r.);
2) Liczba gospodarstw domowych wynosić będzie ok. 1 295 (przy założeniu, że w gospodarstwie domowym zamieszkują 3 osoby);
3) Zgodnie z zapisami art. 5 ust. 1 pkt 3 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1;
4) Zakłada się, że w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 30 czerwca do 2021 roku. ogółem nie nastąpi wzrost ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych w porównaniu do 6 m-cy roku 2020.
5) Zakłada się, że w ciągu planowanych 6 m-cy wytworzone odpady będą miały następującą tendencję:
- odpady zmieszane 55% wytworzonych odpadów komunalnych tj. 239,628 Mg;
- odpady selektywne 45% wytworzonych odpadów komunalnych tj. 196,059 Mg.
Zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp — wymagane jest zatrudnienie na umowę o pracę kierowców pojazdów.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2020 | 11:00


» Lokalizacja

ul. 3 Maja 8
Tyszowce 22-630
Województwo: lubelskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Wywóz i utylizacja odpadów

» Dane nabywcy

Gmina Tyszowce
ul. 3 Maja 8
Tyszowce 22-630
Województwo: lubelskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się